Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori, 7,5hp
 
Kurskategori Civilekonomprogrammet samt i Internationella civilekonomprogrammet och fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NA1
Ämnesområde Nationalekonomi
  Kurskod   730A11
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för samt med hjälp av matematiska analysmetoder härleda samband inom centrala delar av den makroekonomiska teorin kring tillväxt.
- på teoretisk nivå analysera frågor kring ekonomisk tillväxt med hjälp av dessa teorier.
Kursinnehåll
I kursen behandlas:
- Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom ekonomisk tillväxtteori. Sparande, investeringar, kapital, arbetskraft, ”effectiveness of labor”, ”steady state”, ”saddle path” och dynamisk effektivitet respektive ineffektivitet.
- Ekonomisk tillväxt i Solow-modellen vari sparande, befolkningsstorlek och teknologisk nivå är exogent bestämd.
- Ekonomisk tillväxt i modeller där kapitalstockens storlek bestäms av nyttomaximerande hushåll som fördelar sin inkomst mellan sparande och konsumtion. Härvidlag studeras dels modeller i kontinuerlig tid (Ramsey-modeller) men också så kallade överlappande generationsmodeller (också benämnda Diamond-modeller) där tiden är diskret.
- Endogena tillväxtmodeller och hur satsningar på ökad forskning och utbildning påverkar ekonomins utveckling.
- Hur nivå på, och förändringar i stocken av, socialt kapital kan inverka på ekonomisk tillväxt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar. Utöver detta skall den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.
Dessutom skall 1-2 självständiga arbeten lämnas in under kursens gång.
Detaljerad information återfinns i studiehandledning/kurshemsida.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori
Macroeconomics with Growth
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2009-00594 och 2009-00955   Kurskod: 730A11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NA1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     NA1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-11-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-11-18