Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Masteruppsats i Nationalekonomi, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730A10
Mål
Efter avslutad kurs skall den studenterande kunna:
- självständigt planera, genomföra samt muntligen och skriftligen redovisa en forskningsuppgift inom det nationalekonomiska vetenskapsområdet.
Detta mål omfattar att kunna:
- identifiera och formulera ett relevant problem och med väl motiverad metod uppnå forskningsuppgiftens syfte,
- söka och kartlägga vetenskaplig litteratur och författa en aktuell forskningsöversikt av tillämplig teori och empiri inom valt problemområde,
- tolka och analysera, för det valda problemet och syftet, relevant empiri med hjälp av ekonomisk teori/modell,
- demonstrera fördjupade ämnes- och metodkunskaper inom valt område,
- skriftligt kommunicera, med vetenskaplig stringens
- muntligt presentera, diskutera och försvara sitt arbete med ett vetenskapligt och metodkritiskt förhållningssätt,
- kritiskt granska, värdera och diskutera andras arbeten med hög grad av vetenskaplig medvetenhet.
Kursinnehåll
Kursen utgör det självständiga arbete som krävs för en magisterexamen inom vetenskapsområdet nationalekonomi.
Kursen omfattar:
- handledning av uppsatsteam,
- seminariebehandling av uppsatser.
Under handledning utvecklas kunskaper och färdigheter om ekonomisk metod för att självständigt formulera och utföra en forskningsuppgift inom nationalekonomi. Ämnet och problemet väljs i samråd med en erfaren uppsatshandledare. Handledaren hjälper till med att avgränsa och disponera uppsatsen, samt att granska innehåll, formalia och språk. Studenten tränas i att självständigt söka, värdera och referera källor, samt använda ekonomisk metod, att argumentera och analysera valt problem, teori och/eller empirisk data, och att samarbeta med andra genom att delta i seminariediskussioner av utkast och färdiga uppsatser. I kursen ingår att presentera dispositioner, tidsplaner och utkast, att vara aktiv i granskningen av andra studenters texter, liksom att försvara den egna uppsatsen och opponera på annan uppsats vid ett slutseminarium.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs på helfart där arbetsformerna är självständigt arbete med stöd av individuell handledning av uppsatsteamet och/eller grupphandledning av uppsatsteam och seminarier. Uppsatsen skrivs normalt i team om två personer. I undantagsfall, efter dispens från kursansvarig, utförs arbetet av en person.
Examination
Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier, samt genom framläggande och försvar av uppsats och opposition på annan uppsats. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med nationalekonomi som huvudområde. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Masteruppsats i Nationalekonomi
Master Thesis in Economics
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 730A10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     NAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.