Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mikroekonomisk analys, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730A06
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- sammanställa, kritiskt granska och värdera aktuell forskningslitteratur inom mikroekonomiska området
- tillämpa mikroekonomiska teorier inom valda områden.
Kursinnehåll
Kursen omfattar tillämpningar av mikroekonomisk teori kopplade till forskning inom området.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen innehåller föreläsningar och seminarier. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras med inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mikroekonomisk analys
Microeconomic Analysis
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 730A06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     NAA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-02-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-11-18