Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mikroekonomisk teori, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde Nationalekonomi - NA1
  Kurskod   730A05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för samt med hjälp av matematiska analysmetoder härleda samband inom centrala delar av den mikroekonomiska teorin, omfattande konsumtionsteori, produktionsteori, jämviktsteori samt välfärdsteori.
- på teoretisk nivå analysera mikroekonomiska problem med hjälp av dessa teorier
Kursinnehåll
I kursen behandlas
- Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom konsumentteorin. Nyttofunktion, indirekt nyttofunktion och utgiftsfunktion. Optimal konsumtion över tiden. CV- och EV- belopp.
- Grundläggande antaganden, härledningar och begrepp inom produktionsteorin. Produktionsfunktion, kostnadsfunktion på kort och lång sikt. Vinstmaximering på kort och lång sikt.
- Partiell jämvikt på en marknad med fullständig konkurrens på kort och lång sikt. Effekten av en störning under naiva och rationella förväntningar.
- Jämvikt på en monopolmarknad och effekten av en störning under olika antaganden om monopolistens förväntningar.
- Allmän jämvikt, existens och stabilitet.
- Välfärdsteorins grunder. Paretokriteriet, paretoeffektivitet och paretooptimalitet. Hicks-Kaldors kompensationskriterium. Paretoeeffektivitet och fullständig konkurrens, välfärdsteorins första och andra teorem.
- Marknadsimperfektioner och politiska imperfektioner. Monopol. Externaliteter och Coaseteoremet. Allmänningar. Kollektiva nyttigheter. Second–best teorin. Politiska imperfektioner
- von Neumann-Morgensterns teori om förväntad nytta och grunderna i försäkringsteorin.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller föreläsningar och lektioner med redovisning av övningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandleningen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Nationalekonomi grundkurs 30 hp, Nationalekonomi fortsättningskurs 30 hp och Nationalekonomi fördjupningskurs 30 hp med minst 60 hp godkända eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mikroekonomisk teori
Microeconomic Theory
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 730A05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     NAA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2011-11-18