Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nationalekonomi 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Nationalekonomi - NAA
Ämnesområde
  Kurskod   730A01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande ha:
- god kännedom om den ekonomiska vetenskapens historiska utveckling,
- god förmåga att relatera ekonomisk teori och metod till andra vetenskapliga synsätt,
- avancerade kunskaper om modern ekonomisk teori inom olika tillämpningsområden,
- avancerad förmåga att tillämpa ekonomisk teori och analysmetod på olika relevanta tillämpningsområden,
- avancerad förmåga att kommunicera ekonomisk teori och dess tillämpningar.
Kursinnehåll
Förutom den avslutande, obligatoriska uppsatsen på 15 hp består kursen av två delkurser om vardera 7,5 hp:

Ekonomisk teori- och metodutveckling, 7,5 hp
(The Development of Economic Theories and Methods)
Kursen behandlar de ekonomiska teoriernas utveckling. Exempel på frågeställningar som tas upp är
- sambandet mellan ekonomisk och ekonomisk teoretisk utveckling
- teoriutveckling och ekonomiämnets domän, dvs vilka fenomen och frågeställningar som studeras
- samband mellan metod, domän och vetenskapssyn

Avancerad Makroekonomi med inriktning mot tillväxtteori, 7,5 hp
(Advanced Macroeconomics and Growth Theory)
Kursen vänder sig till studenter som efter magisterexamen vill kunna förstå vad tillväxt innebär och analysera dess orsaker på ett för ekonomer gängse och adekvat sätt. Under kursen förvärvar den studerande fördjupade kunskaper om teoribildningen kring detta fenomen samt ges möjligheter att utifrån dessa teorier analysera centrala ekonomiska frågor.

Tjänstesektorns ekonomi med fördjupning inom transportområdet, 7,5 hp
(The Economics of the Service Sector With Emphasis on the Field of Transportation)
Traditionell mikroekonomisk teori kan sägas främst vara modellerad efter marknader för materiella och transporterbara varor. Hänsyn till tjänsternas särdrag vid ekonomisk analys ger nya perspektiv på fler viktiga samhällsproblem. Den studerande skall genom kursen erövra förståelse för tillämpbarheten av traditionell teori i ett förändrat samhälle likväl som behovet och arten av teoretisk utveckling. De transportekonomiska fördjupningarna gäller några av de svåraste värderingsproblemen inom området, som t ex värdet av ökad trafiksäkerhet, miljöintrång och tid.

Mikroekonomisk teori, 7,5 hp
(Microeconomic theory)
Kursen behandlar mikroekonomisk teori på fördjupad nivå. Följande delar ingår:
- Konsumentteori
- Producentteori
- Resursfördelning vid olika marknadsformer
- Allmän jämvikt
- Spelteorins grunder
- Risk, osäkerhet och försäkring
- Informationsekonomi.

Ekonometri, 7,5 hp
(Econometrics)
Formulering, skattning och tolkning av olika ekonometriska modeller för såväl mikro- som makroekonomiska frågeställningar. Inom ramen för detta behandlas
- den klassiska linjära regressionsmodellen och avvikelser från denna i form av bl a heteroskedasticitet, autokorrelation och multikolinjäritet
- modellspecifikationstest
- modeller för diskreta val
- stationäritet/icke stationäritet hos tidsseriedata
- paneldata
- simultana ekvationssystem.

Avancerad ekonomisk utrednings- och forskningsmetod, 7,5 hp
(Advanced Economic Research Method)
I kursen granskas och recenseras ett antal utrednings- och forskningsrapporter med avseende på metodologisk ansats, resultatredovisning och vetenskaplig och samhällelig relevans. Efter genomgången kurs skall den studerande ha förmåga att på ett självständigt och kritiskt sätt förhålla sig till ekonomisk utrednings- och forskningsverksamhet inom olika områden.

Magisteruppsats, 15 hp
Den studerande väljer, avgränsar, problematiserar, analyserar och presenterar ett relevant område inom vilket de kan utnyttja och fördjupa sina kunskaper i nationalekonomisk teori och metod.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges på helfart och undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.
Examination
Examination sker genom bedömning av inlämningsuppgifter och deltagande i seminarier eller i form av tentamen vid slutet av en delkurs eller båda dessa former. Examination av uppsatsen sker genom framläggande och försvar av denna och opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i övriga seminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Nationalekonomi, grundkurs 30 hp, fortsättningskurs, 30 hp och fördjupningskurs, 30 hp (motsvarande). Undantag avseende kandidatuppsatsen, 15 hp kan beviljas om handledaren för denna uppsats intygar att den kommer att avslutas inom en mycket snar framtid.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nationalekonomi 4, avancerad kurs
Economics 4
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 730A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Nationalekonomi - NAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     NAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.