Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ögonrörelsemätningar, 6hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kognitionsvetenskap
Ämnesområde Teknik i samhällsperspektiv - TS1
  Kurskod   729G73
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- läsa, förstå och reflektera över ögonrörelseforskningsresultat inom olika discipliner
- beskriva egenskaper hos olika ögonrörelsesystem
- förklara ögats anatomi och hjärnans bearbetning av synintryck
- planera och genomföra en ögonrörelsestudie
- diskutera etiska dilemman vid ögonrörelsestudier
Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till användningen av ögonrörelsestudier
och färdighet att på egen hand utforma ögonrörelsestudier.
Följande områden behandlas:
- Ögats anatomi
- Hjärnans behandling av visuell indata, speciellt visuellt kortex
- Visuell sökning, top-down vs bottom-up
- Design och planering av ögonrörelsestudier
- Analys och utvärdering av resultat från ögonrörelsestudier
- Etiska aspekter på ögonrörelsestudier
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, lektioner, laborationer och handledning. Den
studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i
grupp.
Examination
Individuellt projekt som redovisas skriftligt och muntligt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

60 hp inom, för kursen, relevant ämnesområde som ex psykologi, datavetenskap, lingvistik, ekonomi, sociologi, kommunikation, juridik, medicin, informationsvetenskap, arbetsvetenskap, pedagogik, utbildningsvetenskap
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ögonrörelsemätningar
Eye tracking studies
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 729G73      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kognitionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-04-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.