Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kognitionsvetenskap
Ämnesområde Teknik i samhällsperspektiv - TS1
  Kurskod   729A78
Mål
Kursen fokuserar på lärande i en utbildningskontext (till skillnad från informellt lärande i vardagen) från ett kognitionsvetenskapligt perspektiv. Den tar upp ett flertal teorier och modeller som kombinerar human- och
samhällsvetenskapliga ansatser med naturvetenskapliga och tekniska ansatser. Den tar också upp teoretiska och praktiska aspekter av utbildningsteknologi/lärteknologi.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
- förklara, jämföra och utvärdera olika pedagogiska ansatser för ett visst sammanhang och mål, t.ex. lära-genom-att-lära-ut, kamratlärande, utforskande lärande, m.m.
- sammanfatta och exemplifiera faktorer som är kända att påverka lärande, t.ex. feedback, tester, läraren.
- diskutera hur det man vet om lärande utifrån kognitionsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga perspektiv kan utnyttjas och implementeras i lärteknologi/utbildningsteknologi.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- teorier och modeller för lärande i utbildningskontexter
- olika pedagogiska ansatser
- olika faktorer som påverkar lärande
- design av lärteknologi
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Aktivit deltagande i seminarier och laborationer, Inlämningsuppgifter samt Individuell skriftlig rapport. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att ett års studier, 60 hp, på en masterutbildning i Kognitionsvetenskap är genomgånget, eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi
Cognitive Aspects of Learning and Design of Educational Technology
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 729A78      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kognitionsvetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.