Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Lokalisering, översättning och terminologi, 7,5hp
 
Kurskategori Kursen ingår i Kognitionsvetenskapliga programmet
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   729A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskaper i användning av datorstöd vid översättningsarbete,
- redogöra för datorhjälpmedel som kan användas vid översättning,
- definiera globalisering, internationalisering och lokalisering i samband med fackspråksöversättning,
- använda datortillämpningar som översättningsminnen och termdatabaser,
- definiera och resonera kring grundläggande översättningsteoretiska begrepp som käll- och målspråk, funktionell och dynamisk ekvivalens,
- utföra översättningar inom flera genrer.
Kursinnehåll
Kursen innehåller:
- Introduktion till datorn som översättnings- och skrivverktyg
- Översättningsteori
- Språkteknologiska tillämpningar för översättning
- Fackspråksöversättning och lokalisering
- Praktiska översättningsuppgifter (flera genrer)
- Internationalisering och globalisering
- Grunder till terminologi och termdatabaser
- Översätta med översättningsminnen
Undervisning/Arbetsformer
Föreläsningar, studentaktiva seminarier, och laborationer, samt individuellt arbete, såväl teoretiskt som praktiskt, i datorsal. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Examinationen består av skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

60 hp i datavetenskap, lingvistik eller moderna språk (eller motsv).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Lokalisering, översättning och terminologi
Locational, Translate and Terminology
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 263/02-41   Kurskod: 729A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     ÖÄA   TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.