Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturgeografi, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   727G09
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda grundläggande kunskaper om, samt visa förståelse för:
--- livsmiljöns grundelement mark, vatten och luft och om människans sätt att utnyttja, anpassa och planera sin bebyggelse och försörjning efter de varierande betingelser livsmiljöerna erbjuder,
--- människans kulturyttringar som de kommer till uttryck i landskapet och dess förändringar,
--- befolkning, naturresurser och ekonomisk utveckling i olika delar av världen,
- använda kartor och annan geografisk information för rumslig analys,
- använda kulturgeografiska metoder för analyser av lokal och regional utveckling,
- analysera relationer mellan människa, resurser och samhällsutveckling på olika geografiska nivåer.
Kursinnehåll
Kulturlandskapet 7,5 hp
Landskapets former som resultat av människans verksamhet. Markanvändning och bebyggelse i stad och landsbygd. Svenska landskapstyper, deras framväxt och karakteristiska drag. Tätorternas framväxt, lokalisering, funktion och rumsliga organisation. Historiska kartor som stöd för landskapstolkning. Fysisk planering, miljövård och hållbar utveckling i Sverige.

Naturlandskapet 7,5 hp
Landskapets former som resultat av geologiska processer och påverkan av klimat, vatten och vegetation. Mineral, bergarter och jordarter. Ekologiska samband och kretslopp. Miljöhot, klimatförändring och hållbar utveckling. Kartor och annat geografiskt material för landskapsinformation.

Naturresurserna 7,5 hp
Naturresursbegreppet. Naturresurser i lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv: förekomster, förädling, försörjning och miljöpåverkan. Restprodukter och avfall som problem och resurs. Intressekonflikter mellan nyttjande och bevarande av energiresurser och råvaror. Befolkningsutveckling och livsmedelsförsörjning i skilda delar av världen. EU som regional och ekonomisk faktor.

Regional och lokal analys 7,5 hp
Regionbegreppet och dess olika tillämpningar. Regionförstoring och regioners differentiering och specialisering. Analyser av befolkningens och näringslivets sammansättning. Det efterindustriella samhällets framväxt och betydelse för regional och lokal utveckling. Regionpolitik och andra insatser för att utjämna regionala skillnader. Globaliseringens rumsliga effekter.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, handledning, laborationer, seminarier och exkursioner. Deltagande i övningar, seminarier, exkursioner och laborationer är obligatoriska. Den studerande ska aktivt och under eget ansvar tillgodogöra sig innehållet i kurslitteraturen, fullgöra samtliga övningsuppgifter samt delta aktivt i seminarier och exkursioner.
Examination
Kursen examineras löpande genom följande examinationsformer: salstentamen, individuell hemtentamen, gruppredovisning samt deltagande i obligatoriska moment och fullgörande av därmed sammanhängande uppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturgeografi, grundkurs
Human and Social Geograhpy basic course
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 727G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GGA   NA