Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Globalisering och samhällsutveckling, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   727G07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa förtrogenhet med några vanligt förekommande innebörder av begreppet globalisering,
- redogöra för olika processer som anses ligga bakom globalisering,
- demonstrera ett kritiskt och självständigt förhållningssätt till olika utsagor om globaliseringens orskaker, förlopp och konsekvenser.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar olika teoretiska och vetenskapliga perspektiv på globaliseringens orsaker och konsekvenser granskas, exempelvis i fråga om regional utveckling. Dessutom analyseras sambanden mellen å ena sidan ett antal globala flöden, såsom varor och kapital och å andra sidan möjligheter till lokal utveckling och integritet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och uppsatsskrivande.
Arbetsformer: deltagande i seminarier, förberedelser inför diskussioner, författande av uppsats samt opposition av kurskamraters uppsatser.
Examination
Löpande examination genom aktivt deltagande i seminarier, samt författande och försvar av uppsats, och opposition av kurskamraters uppsatser.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Globalisering och samhällsutveckling, grundkurs
Globaization and Development
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 727G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GGA   SA