Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
De geografiska upptäckterna, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   727G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera en översikt av de geografiska upptäckterna utifrån ett vetenskapshistoriskt och praktiskt tillämpande perspektiv,
- använda grundläggande kunskaper om och visa förståelse för de äldsta kartorna, kartografins utveckling och dess betydelse, de geografiska upptäcktsresorna samt geografi som skolämne och allmän kunskapskälla,
- översiktligt redogöra för de moderna geografiska upptäckterna och den moderna geografiska forskningens inriktning och resultat.
Kursinnehåll
De tidiga geografiska upptäckterna - kartografins framväxt 7,5 hp
De tidiga geografiska beskrivningarna och deras uppfattningar om jordens form och placering i universum. Kartografins uppkomst och utveckling. Gamla kartor, deras utförande, innehåll och användning. De tidiga upptäcktsresandena. Den geografiska vetenskapens utveckling fram till upplysningstiden. Tidiga tillämpningar av de geografiska upptäckterna.

Den moderna geografins upptäckter 7,5 hp
Den moderna kunskapssynens framväxt och von Humboldt-skolan. Vetenskapliga upptäckter inom natur- och kulturgeografi. De geografiska sällskapen och den geografiska kunskapsmassans tillväxt. Den geografiska vetenskapens specialisering. Tekniska framsteg som förutsättning för nya geografiska upptäckter som fotogrammetri, flygfoto, fjärranalys, geografiska informationssystem, rymdens utforskning. Aktuell geografisk forskning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Den studerande ska aktivt och under eget ansvar tillgodogöra sig innehållet i kurslitteraturen samt delta aktivt i seminarier.
Examination
Kursen examineras genom individuell skriftlig hemtentamen i slutet av varje delkurs.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
De geografiska upptäckterna, grundkurs
The Geographical Discoveries
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 727G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GGA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.