Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Globalisering och samhällsutveckling, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Vatten i natur och samhälle - VNA
Ämnesområde
  Kurskod   727G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva några vanligt förekommande innebörder av begreppet globalisering;
- redogöra för teorier om de storskaliga förändringsprocesser som verkar bl.a. på global nivå;
- redogöra för hur - och om - dessa sammanhänger med utvecklingen regionalt och lokalt;
- självständigt och kritiskt reflektera och argumentera olika utsagor om globaliseringens orsaker, förlopp och konsekvenser.
Kursinnehåll
Globala förhållanden - översikt och bakgrund 5 hp
I denna delkurs presenteras övergripande historiska och geografiska beskrivningar tillståndet i världen och dess "globalisering". Framväxten av världssystem, rumslig spridning och fördelning av befolkning, resurser, produktion, m.m. betonas som en bakgrund till den litteratur som fördjupar sig i förväntade konsekvenser av dessa förhållanden.

Globaliseringens problematik och tolkningsmångfald 12 hp
Denna delkurs utgör en problematisering av de förhållande som presenteras i delkurs 1. En inblick ges i den mångfald av tolkningar som utvecklats kring globaliseringens sociala, kulturella, ekonomiska, politiska och ekologiska innebörder. I kursen behandlas både kritiker och tillskyndare av de utvecklingstendenser och konsekvenser som sätts i samband med globaliseringsprocesser.

Att göra världen begriplig 7,5 hp
I denna delkurs görs en kritisk läsning av ett antal olika försök att genom teorier och modeller gestalta globaliseringsprocesserna. De olika teorierna jämförs i syfte att utreda vilka förtjänster och brister de har. Härvid är utgångspunkterna exempelvis teoriernas förklaringsvärde och deras tillgänglighet.

Individuell fördjupning 4,5 hp
Denna delkurs innebär en fördjupning i ett individuellt valt ämne med anknytning till globaliseringsfrågor. Ämnet väljs i samråd med någon av kursens lärare. Studenten skriver en uppsats som presenteras vid ett avslutande seminarium. Vid detta seminarium försvarar kursdeltagarna sina respektive uppsatser och opponerar på övriga deltagares uppsatser.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs som föreläsningar, handledning, seminarier och författande och försvarande av uppsats. Inläsning av kurslitteratur, aktivt deltagande i seminarier, förberedelser inför diskussioner, författande av uppsats och granskning av kurskamraters uppsatser.
Examination
Löpande genom aktivt seminariedeltagande och fullgörande av inlämningsuppgifter samt författande och redovisning av uppsats samt granskning av uppsatser.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Globalisering och samhällsutveckling, grundkurs
Globaization and Development
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 727G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vatten i natur och samhälle - VNA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     VNA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.