Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geografi fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   727G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskaper om geografisk teori och ämnets idéutveckling,
- visa fördjupade färdigheter i geografisk metod,
- värdera och kritiskt granska vetenskapliga utsagor,
- självständigt strukturera och genomföra en vetenskaplig undersökning och därvid samla in, analysera och presentera ett större material och redovisa arbetet i en uppsats,
- redogöra för tillämpningar av geografiska teorier och metoder, exemplifierat med frågor kring vatten och regional utveckling i olika delar av världen.
Kursinnehåll
Teori och metod 7,5 hp
Allmän och geografisk vetenskapsteori samt geografisk vetenskapshistoria. Metoder och modeller för analys av rumsliga data och rumsliga strukturer. Regioner som vetenskapliga studieobjekt. Regionala och globala utvecklingsprocesser. Interregionala samband och beroenden.

Vatten och regional utveckling 7,5 hp
Vattenbehov, vattenförekomst och välståndsutveckling i globalt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv. Vattnets betydelse för miljö och hälsa. Vatten som maktfaktor. Modeller för styrning och kontroll av vattenanvändningen. Samordnad vattenadministration (EU-direktiv). Avrinningsområdesvisa analyser av mark-vattensamband.

Uppsats 15 hp
Ett större självständigt vetenskapligt arbete utifrån geografiska frågeställningar, teorier och metoder. Resultat redovisas i en uppsats som seminariebehandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar, handledning, och exkursioner. Samtliga seminarier och övningar är obligatoriska. Den studerande ska aktivt och under eget ansvar tillgodogöra sig innehållet i kurslitteraturen, fullgöra samtliga övningsuppgifter samt delta aktivt i seminarier. Med stöd av individuell handledning ska den studerande fullgöra ett större självständigt skriftligt arbete (uppsats). Den studerande ska försvara sitt eget arbete samt opponera på annan students arbete på ett uppsatsseminarium.
Examination
Kursen examineras löpande genom följande examinationsformer: hemtentamen, uppsatsseminarium samt deltagande i obligatoriska moment och fullgörande av därmed sammanhängande uppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Geografi grundkurs samt minst 15 p (22,5 hp) godkända, inkl uppsats 5 p (7,5 hp) på Geografi fortsättningskurs (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geografi fördjupningskurs
Geography advanced course
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 727G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     GGA   NA