Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geografi, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   727G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa kunskaper i geografiämnets teori, metoder, idéutveckling och dess tillämpningar
- tillämpa samhälleliga processer som formar och omformar landskapet och det ekonomiska rummet
- utveckla metoder för landskapsanalys
- uppvisa grundläggande kunskaper om Geografiska informationssystem (GIS).
- demonstrera färdigheter i att analysera och redogöra för processer som formar ett landskap
- använda geografisk metod
- problematisera och analysera samband mellan naturgivna förhållanden och mänsklig påverkan i landskapet i skilda tid-rumskalor
- planera och genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete samt att kritiskt granska vetenskapliga arbeten
- behärska metoder för insamling, analys och presentation av geografisk information.
Kursinnehåll
Det föränderliga landskapet 7,5 hp
I delkursen behandlas landskapsbegreppet samt teorier och metoder för landskapsanalys. Samhällsprocessers och människors påverkan på landskapet belyses. Studier av landskapets förändring i skilda tid-rumskalor.

Det ekonomiska landskapet 7,5 hp
Delkursen behandlar den internationella arbetsledningen samt varu- och tjänsteproduktionens förändring och geografiska förskjutning liksom den internationella handelns omfattning och geografiska mönster. Samspel och konflikt mellan det lokala, regionala, nationella och globala rummet uppmärksammas. Försök att styra den ekonomiska utvecklingen ur ett rumsligt perspektiv behandlas liksom olika teorier om och modeller för lokalisering och regional utveckling. Särskild vikt ägnas åt olika kategorier ekonomiska aktörer - enskilda företag, nätverk, transnationella koncerner, stater och statsförbund - samt deras förmåga att påverka de ekonomiska aktiviteternas geografi.

Rumslig analys 7,5 hp
Geografiska metoder för analys och presentation av rumsliga data. Introduktion till och tillämpning av Geografiska informationssystem (GIS).

Uppsats 7,5 hp
Självständigt vetenskapligt arbete utifrån geografiska frågeställningar kopplade till innehållet i ovanstående delkurser. Resultatet redovisas i en uppsats som seminariebehandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar, handledning, laborationer, seminarier och exkursioner. Deltagande i övningar, seminarier, exkursioner och laborationer är obligatoriska. Befrielse från obligatoriska moment kan medges av examinator om särskilda skäl föreligger. Den studerande ska aktivt och under eget ansvar tillgodogöra sig innehållet i kurslitteraturen, fullgöra samtliga övningsuppgifter samt delta aktivt i seminarier och exkursioner. Med stöd av individuell handledning ska den studerande fullgöra ett självständigt skriftligt arbete (uppsats). Den studerande ska försvara sitt eget arbete samt opponera på annan students arbete på ett uppsatsseminarium.
Examination
Kursen examineras löpande genom följande examinationsformer: salstentamen, individuell hemtentamen, uppsatsseminarium samt deltagande i obligatoriska moment och fullgörande av därmed sammanhängande uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst 22,5 hp godkända på Geografi grundkurs (eller motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geografi, fortsättningskurs
Geography continued course
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 727G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     GGA   NA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.