Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geografi, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Inget ämne
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   727G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda grundläggande kunskaper om och förståelse för:
--- livsmiljöns grundelement mark, vatten och luft och om människans sätt att utnyttja, anpassa och planera sin bebyggelse och försörjning efter de varierande betingelser livsmiljöerna erbjuder,
--- centrala miljöfrågor, särskilt sådana som rör landskapet och dess förändringar,
--- befolkning, naturresurser och ekonomisk utveckling i olika delar av världen,
- använda kartor och annan geografisk information för rumslig analys,
- analysera relationer mellan människa, resurser och samhällsutveckling på olika geografiska nivåer.
Kursinnehåll
Kulturlandskapet 7,5 hp
Landskapets former som resultat av människans verksamhet. Markanvändning och bebyggelse i stad och landsbygd. Svenska landskapstyper, deras framväxt och karakteristiska drag. Tätorternas framväxt, lokalisering, funktion och rumsliga organisation. Historiska kartor som stöd för landskapstolkning. Fysisk planering, miljövård och hållbar utveckling i Sverige.

Naturlandskapet 7,5 hp
Landskapets former som resultat av geologiska processer och påverkan av klimat, vatten och vegetation. Mineral, bergarter och jordarter. Ekologiska samband och kretslopp. Miljöhot, klimatförändring och hållbar utveckling. Kartor och annat geografiskt material för landskapsinformation.

Naturresurserna 7,5 hp
Naturresursbegreppet. Naturresurser i lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv: förekomster, förädling, försörjning och miljöpåverkan. Restprodukter och avfall som problem och resurs. Intressekonflikter mellan nyttjande och bevarande av energiresurser och råvaror. Befolkningsutveckling och livsmedelsförsörjning i skilda delar av världen. EU som regional och ekonomisk faktor.

Regionala studier 7,5 hp
Regionbegreppet. Olika slag av regioner, avgränsade med hänsyn till natur, klimat, ekonomisk utveckling, språk, kultur, historia, funktionell samhörighet, m.m. Regioner som öppna och slutna system. På internationell nivå behandlas världens länder och folk och frågor rörande hållbar utveckling i u-länder och i-länder. På nationell, regional och lokal nivå riktas intresset mot regional utveckling, regional identitet och makten över marken.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, handledning, laborationer, seminarier och exkursioner. Deltagande i övningar, seminarier, exkursioner och laborationer är obligatoriska. Befrielse från obligatoriska moment kan medges av examinator om särskilda skäl föreligger. Den studerande ska aktivt och under eget ansvar tillgodogöra sig innehållet i kurslitteraturen, fullgöra samtliga övningsuppgifter samt delta aktivt i seminarier och exkursioner.
Examination
Kursen examineras löpande genom följande examinationsformer: salstentamen, individuell hemtentamen, gruppredovisning samt deltagande i obligatoriska moment och fullgörande av därmed sammanhängande uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geografi, grundkurs
Geography, basic course
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 727G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Inget ämne          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.