Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Geografi avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Geografi - GGA
Ämnesområde
  Kurskod   727A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- identifiera, strukturera och analysera geografiska frågeställningar inom olika tillämpningsområden
- självständigt skriva en större vetenskaplig uppsats med avancerad analys och presentation av komplexa problemområden.
Kursinnehåll
Geografisk teori och metod 7,5 hp
Fördjupning av geografiska teori- och metodkunskaper inom ämnesrelevanta vetenskapsfält. Analys och kritisk granskning av vetenskapliga arbeten. Vetenskapliga konflikter.

Valfri fördjupning 7,5 hp
Alternativ A ger den studerande möjlighet till individuellt studium av geografiskt relevant vetenskaplig litteratur. Litteraturen fastställs i samråd med examinator. Därvid kan litteraturen väljas så att delkursen ger en grund för den följande uppsatskursen.

Alternativ B ger den studerande möjlighet, efter examinators medgivande, att läsa lämplig 7,5 hp-kurs med geografisk relevans på motsvarande nivå.

Uppsats 15 hp
Ett självständigt avancerat vetenskapligt arbete utifrån geografiska frågeställningar, teorier och metoder. Resultat redovisas i en uppsats som seminariebehandlas.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningar och handledning. Samtliga seminarier och övningar är obligatoriska. Befrielse från obligatoriska moment kan medges av examinator om särskilda skäl föreligger. Den studerande ska aktivt och under eget ansvar tillgodogöra sig innehållet i kurslitteraturen, fullgöra samtliga övningsuppgifter samt delta aktivt i seminarier. Med stöd av individuell handledning ska den studerande fullgöra ett större självständigt skriftligt arbete (uppsats). Den studerande ska försvara sitt eget arbete samt opponera på annan students arbete på ett uppsatsseminarium.
Examination
Kursen examineras löpande genom följande examinationsformer: hemtentamen alternativt enskild muntlig tentamen, uppsatsseminarium där den studerande ska försvara sitt eget arbete samt opponera på annat students uppsats samt deltagande i obligatoriska moment och fullgörande av därmed sammanhängande uppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Geografi grundkurs, 30 hp, och Geografi fortsättningskurs, 30 hp, samt minst 22,5 hp godkända på Geografi fördjupningskurs (eller motsvarande).
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Geografi avancerad kurs
Geography master leve course
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 727A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Geografi - GGA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     GGA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-04-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.