Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Objective-C programmering, 8hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik
Ämnesområde Informatik/Data- o systemvetenskap - IF1
  Kurskod   725G73
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande programmeringsbegrepp
-skriva, kompilera och köra Objective-C-program med hjälp av XCode
- bygga applikationer med Objective-C-språkkonstruktioner, syntax och -semantik
- implementera objektorienterade designer med hjälp av inkapsling, arv och polymorfism
- utveckla enkla grafiska gränssnitt.
Kursinnehåll
Kursens syfte är att studenterna ska utveckla förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av programmering i programspråket Objective C.
Verktyg: programspråket C, programspråket Objective C, utvecklingsmiljön XCODE.
Programkonstruktioner: variabler, pekare, strukturer, funktioner, iteration, rekursion.
Objektorientering: inkapsling av egenskaper och metoder, klasser, instanser, instansiering, biblioteksklasser, arv.
Grunderna i grafiska gränssnitt (GUIs): Model-View-Controller, COCOA, Interface Builder.
Undervisning/Arbetsformer
Distansundervisning, kursdeltagare förväntas ha tillgång till Apple-datorer. Handledning sker på distans. Kursforum och WWW används som informations- och distributionskanal för kursrelatede material.
Examination
Kursen examineras genom en laborationsserie. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Objective-C programmering
Objective-C Programming
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 725G73      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-10-06 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.