Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
iOS applicationsutveckling för iPhone och iPad, grundkurs, 8hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik
Ämnesområde Informatik/Data- o systemvetenskap - IF1
  Kurskod   725G72
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- utveckla enklare applikationer i programspråket Objective-C för
operativsystemet iOS
- använda de API som används i samband med utveckling av applikationer för iOS-baserade produkter
- förklara och tillämpa designmönster som är tillämpliga på iOS-applikationer, t.ex. Model-View-Controller (MVC)
- redogöra för skillnaderna mellan olika typer av applikationer i utvecklingsverktyget Xcode
- förklara de begränsningar som mobila plattformar har, t.ex. i samband med gränssnittsutveckling.
Kursinnehåll
Utveckling av applikationer för produkter baserade på iOS, t ex iPhone och iPad; Programspråket Objective-C; Utveckling för mobila produkter, t ex program som utnyttjar information från acceleometer, kamera; Designmönster, t ex Model-View Controller (MVC); Programmeringsmiljön Xcode, Interface Builder.
Undervisning/Arbetsformer
Under de ordinarie terminerna då kursen erbjuds, ges kursen i form av en distanskurs då hemsidan och kursforum utgör huvudkanaler för undervisningen och distribution av kursmaterial. Studenten förväntas ha tillgång till iOS-baserade produkter som Apples datorer och ev iPhone, iPad eller iPod.

Då kursen erbjuds som sommarkurs kommer kursen ges som campuskurs bestående av en serie föreläsningar och handledda laborationer i en iMac-sal.

Eftersom kursen baseras på iOS, är tillgång till en iPhone, iPad eller liknande produkter nödvändiga för genomförandet och redovisning av laborationerna och projektet.
Examination
Examinationen består av genomförandet av ett antal obligatoriska programmeringsuppgifter samt ett eget projekt. Uppgifterna redovisas muntligt eller skriftligt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundkurs i Objective-C-programmering eller minst 12hp inom programmering.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
iOS applicationsutveckling för iPhone och iPad, grundkurs
iOS Application Development for iPhone and iPad
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 725G72      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.