Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Applikationsutveckling för iPhone och iPad, 8hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik
Ämnesområde Informatik/Data- o systemvetenskap - IF1
  Kurskod   725G60
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- utveckla enklare applikationer i programspråket Objective-C för
operativsystemet iOS
- använda de API som används i samband med utveckling av applikationer för iOS-baserade produkter
- förklara och tillämpa designmönster som är tillämpliga på iOS-applikationer, t.ex. Model-View-Controller (MVC)
- redogöra för skillnaderna mellan olika typer av applikationer i utvecklingsverktyget Xcode
- förklara de begränsningar som mobila plattformar har, t.ex. i samband med gränssnittsutveckling.
Kursinnehåll
Utveckling av applikationer för produkter baserade på iOS, t ex iPhone och iPad; Programspråket Objective-C; Utveckling för mobila produkter, t ex program som utnyttjar information från acceleometer, kamera; Designmönster, t ex Model-View Controller (MVC); Programmeringsmiljön Xcode, Interface Builder.
Undervisning/Arbetsformer
Under de ordinarie terminerna då kursen erbjuds, ges kursen i form av en distanskurs då hemsidan och kursforum utgör huvudkanaler för undervisningen och distribution av kursmaterial. Studenten förväntas då ha tillgång till iOS-baserade produkter som Apples datorer och ev iPhone, iPad eller iPod.

Då kursen erbjuds som sommarkurs kommer kursen ges som campuskurs bestående av en serie föreläsningar och handledda laborationer i en iMac-sal.

Eftersom kursen baseras på iOS, kan tillgång till en iPhone, iPad eller liknande produkter förenkla genomförandet och redovisning av laborationerna och projektet.
Examination
Examinationen består av genomförandet av ett antal obligatoriska programmeringsuppgifter samt ett eget projekt. Uppgifterna redovisas muntligt eller skriftligt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Avklarat grundkurs i objektorienterad programmering motsvarande 6 hp.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Applikationsutveckling för iPhone och iPad
iPhone and iPad Application Development
 
Kursansvarig är: IDA - Institutionen för datavetenskap
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 725G60      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-06-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.