Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Användbarhetsorienterad systemutveckling, fördjupningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Datalogi
Ämnesområde
  Kurskod   725G19
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för metoder och tekniker för användbarhetsorienterad
systemutveckling,
- tillämpa och diskutera skillnaden mellan olika interaktionsstrukturer,
- utföra design, prototyputveckling samt utvärdering med användare
- värdera och diskutera utvecklingsmetoder och arbetssätt från olika
perspektiv, t.ex. företaget, utvecklingsteamet, användarna, och inflytandet
Kursinnehåll
Kursen tar upp följande områden:
- systemutveckling - metoder och problem,
- Extreme Programming och agila metoder,
- Participartory Design,
- metoder för utveckling och användning av prototyper,
- modellering och UML,
- interaktionsstrukturer och interaktionstekniker.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av seminarier och ett projektarbete. Kursen kräver egen arbetsinsats utöver den schemalagda undervisningen.

Examination
Kursens examineras genom inlämningsuppgifter och ett projekt.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundkunskaper i människa-datorinteraktion och programmering motsvarande totalt 15 hp varav minst 7,5 hp objektorienterad programmering, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Användbarhetsorienterad systemutveckling, fördjupningskurs
Usability Oriented Systems Development
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 725G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Datalogi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       TE