Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Språkteknologi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Datalogi
Ämnesområde
  Kurskod   725G18
Mål
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
- förklara innebörden av morfologisk, syntaktisk och semantisk analys och redogöra för minst två vanliga tekniker att bygga system för dessa syften.
- tillämpa reguljära uttryck, enkel och utvidgad kontextfri grammatik, ngrammodeller, och transformationsbaserade modeller påigenkänning och analys av ord och meningar i konkreta textmaterial.
- redogöra för olika problem i samband med automatisk textförståelse och förklara principerna för grundläggande algoritmer för igenkänning av sambandsled.
- redogöra för de vanligaste arkitekturerna för språkteknologiska tillämpningssystem som översättningssystem, frågebesvarande system, dialogsystem, informationsutvinningssystem och bedöma svårighetsgrad och görbarhet av sådana system för olika ämnesområden och diskurstyper.
- utvärdera algoritmer och system med avseende påkorrekthet, precision och recall.
Kursinnehåll
I kursens början anläggs ett helhetsperspektiv på språkkunnande och språkteknologi. Föreläsningarna därefter behandlar metoder för olika delproblem som ordanalys, lexikonorganisation, ordklassbestämning, syntaktisk parsning, semantisk analys, diskursanalys med användning av säväl regelbaserade metoder (formell grammatik och chart-parsning) som statistiska metoder (ngrammodeller). Parallellt diskuteras metoder för utvärdering och design av tillämpningssystem. I laborationskursen övas metoderna via implementerade system som ska anpassas eller utvidgas för att lösa konkreta problem. I det avslutande projektet fokuseras design och i viss män implementering av ett större tillämpningssystem där frågor om delkomponenternas integration i en större helhet aktualiseras.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen inleds med en serie föreläsningar som går igenom problemställningar och olika lösningstekniker, varav några övas i handledda laborationer. Kursen avslutas med ett större projekt som tränar studenternas analysförmåga och ger ytterligare möjlighet att tillämpa de metoder som omfattas i kursen. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
En skriftlig tentamen om 4,5 poäng.
En laborationskurs med projekt om 3 poäng.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Ma C + Sh A + Sv B/Sv2 B + En B, samt en introduktionskurs i Lingvistik (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Språkteknologi
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 725G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Datalogi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.