Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Affärssystem för företag - tillämpning, struktur och process, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   725G10
Mål
Den studerande skall efter genomgången kurs:
- Förstå, beskriva, bedöma och reflektera över IT-baserade affärssystems (s.k. ERP-systems – integrerade programpaket) uppbyggnad, tillämpningsområden och systemens ömsesidiga påverkan på organisation och organisering,
- Förstå, beskriva och diskutera analys, anskaffning, anpassning, implementering och effekter av affärssystem,
- Kritiskt granska, problematisera och ta ställning till affärssystem som IT-artefakt i organisatoriska sammanhang,
- Förstå och tillämpa och affärssystem genom att bland annat konfigurera kritiska funktioner och processer inom ett fiktivt företag.
Kursinnehåll
Kursens huvudsakliga innehåll är:
- Affärssystemens uppbyggnad och typiska egenskaper,
- Affärssystem ur ett process- och produktperspektiv,
- Affärssystem vs. standardsystem,
- Affärssystems IS/IT-arkitektur – olika struktureringsprinciper för moduler/komponenter,
- Anskaffning av affärssystem – principer, aktörer och roller,
- Olika roller för affärssystem vid organisering,
- Affärssystem, implementationsprojekt och organisatoriska nätverk,
- Ramverk för utvärdering av affärssystem,
- Konfigurering av kritiska funktioner och processer i ett företag.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier, gruppövningar och handledning.

Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning genom inläsning av litteratur och i förekommande fall att granska andra kursdeltagares rapporter.
Examination
Skriftlig examination som är löpande. Individuellt framställd PM, parvis framställd PM och laborationer.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

30 p (45 hp) inom datavetenskap, informatik/systemvetenskap, kognitionsvetenskap eller motsvarande ämnen.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Affärssystem för företag - tillämpning, struktur och process
Enterprise Systems - Application, Structure and Process
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 102/05-41   Kurskod: 725G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     IKE   TE