Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handlingsbarhet - design och utvärdering, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   725G09
Mål
Syftet med kursen är att den studerande, inom ramen för perspektivet handlingsbarhet, skall förvärva fördjupade kunskaper kring design- och utvärderingsarbete rörande såväl verksamhet som IT-system. Handlingsbarhet tar sin utgångspunkt i vad systemanvändare gör, och ser inte IT-system i första hand som system för lagring av stora datamängder. Handlingsbarhet ser IT-system som verktyg för kommunikation mellan människor. Kursen syftar till att studerande skall förvärva en fördjupad förståelse för perspektivet handlingsbarhet och att kritiskt värdera den syn som perspektivet innebär.
Kursinnehåll
Kursen innebåller både teoretiska och praktiska mometn. De praktiska momenten består av att studenten utför ett laborativtprojekt med syfte att designa och utvärdera ett IT-system.
Kursen huvudsakliga innehåll är
• teori och centrala begrepp inom handlingsbarhet
• modeller för verksamhetsutvärdering
• modeller för IT-design och utvärdering
• metod för design och utvärdering
• kriterier för design och utvärdering.
Kursen är laborativ till sin karaktär. Huvuduppgiften i kursen består av att utifrån ett praktikfall utforma en prototyp som sedanutvärderas enligt principer för handlingsbarhet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, gruppövningar och handledning.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga rapporter som seminariebehandlas samt genom skriftlig tentamen.



Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst 30 p (45 hp) informatik eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handlingsbarhet - design och utvärdering
Actability - Design and Evaluation
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 725G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     IKE   TE