Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Webbprogrammering och databaser, fördjupningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Informatik/Informationssystem - IKE
Ämnesområde
  Kurskod   725G07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- exemplifiera problem och möjligheter med att använda en webbbaserad applikation,
- förklara fördelarna med att separera strukturbeskrivning (HTML) och layout (CSS) för dokument vid publicering på WWW,
- implementera en fungerande databasdriven webbplats genom att använda HTML, CSS samt grundläggande funktioner i PHP och SQL (MySQL),
- utveckla och dokumentera ett mindre PHP-program,
- designa och utvärdera ER-modeller för enklare domän,
- tillämpa regler för att skapa en normaliserad modell av en relationsdatabas utifrån ett ER-diagram.
Kursinnehåll
Under kursens gång utvecklas studentens kunskaper och färdigheter i praktisk webbprogrammering och webbdesign genom fokusering på följande områden:
- allmänt om Internet och webben,
- HTML, CSS, layout, och formulär,
- grundläggande webbprogrammering i PHP: datatyper, funktioner, filer, databaskoppling,
- grundläggande databaser: ER-modellering, datatabeller, SQL (MySQL).
Undervisning/Arbetsformer
Kursen ges som en distanskurs där Internet och WWW används som basen för studier. Kursen kommer att innehålla övningar.
Examination
Kursen examineras genom ett projektarbete, samt genom inlämningsuppgifter under kursens gång. Dessutom krävs aktiv medverkan vid genomgång av inlämningsuppgifterna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkända universitetsstudier 60 hp, eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Webbprogrammering och databaser, fördjupningskurs
Web Programming and Database
 
Kursansvarig är: IDA - Datavetenskapliga institutionen
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 725G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik/Informationssystem - IKE          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     IKE   TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.