Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Masteruppsats i informatik, 30hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Informatik - IKA
Ämnesområde Informatik - IKA
  Kurskod   725A47
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för ett valt delområde inom ämnet informatik med särskilt fokus på frågeställningar inom IT och management.
- beskriva, artikulera och nyttja en vetenskaplig ansats med bäring på det valda delmområdet.
- initiera, löpande organisera, beskriva och presentera ett kunskapsutvecklande arbete med en tydlig vetenskaplig grund och inriktning.
- definiera ett studiefält, välja och urskilja en inriktning, diskutera och reflektera över ett innehåll, analysera, kritisera och värdera ett material samt dra slutsatser och sätta dessa i ett större sammanhang.
- kritiskt granska, problematisera och ta ställning till utvecklad kunskap inom ämnet informatik.
- tillämpa principer och tekniker för vetenskapligt skrivande.
Kursinnehåll
Kursens huvudsakliga innehåll är:
- Urskiljande och val av ett delområde inom ämnet informatik.
- Genomförandet av ett arbete med tydligt vetenskaplig grund och inriktning.
- Arbetet utförs under vägledande handledning, men utförs till stora delar självständigt; på egen hand eller i en mindre studentgrupp (två personer).
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning.
Självständigt arbete enskilt eller i mindre grupp (två personer) med stöd av vägledande handledning. Obligatorisk auskultation på ett fastställt antal framläggningar av andra uppsatser inom för ämnet relevant område.
Till arbetsinsatsen hör att förbereda sig för föreläsningar, seminarier, gruppövningar och handledning genom inläsning av litteratur och i förekommande fall genom att granska andra kursdeltagares uppsatser.Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Skriftlig och muntlig examination. Skriftlig examination genom masteruppsatsen i sig samt opposition på annan uppsats. Muntlig examination genom presentation och försvar av egen uppsats samt opposition på annan uppsats. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Vad gäller regler för seminarier, PM etc se vidare dokumentet: "Specificering av regler för obligatorisk närvaro och komplettering" (LIU IEI-2012-00161).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs en Kandidatexamen (180 ects) i relevant ämne, inklusive Kandidatuppsats (15 ects), eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Masteruppsats i informatik
Master Thesis in Information Systems
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 725A47      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Informatik - IKA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     IKA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.