Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA
Ämnesområde
  Kurskod   724G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- kritiskt granska hälso- och välfärdsorganisationer utifrån olika socialpsykologiska teorier,
- genomföra en teoretisk analys av samspelet klient/patient, profession och organisation,
- demonstrera en fördjupad förståelse för forskningsprocessen,
- planera och konstruera studier med avancerad såväl kvantitativ som kvalitativ metod,
- självständigt genomföra en studie, analysera och presentera insamlade data med en relevant vetenskaplig och teoretisk förankring och med hänsyn till etiska aspekter.
Kursinnehåll
Individen i vård- och omsorgssystemet, 7,5 hp
I kursen behandlas teoretiska perspektiv och centrala begrepp inom socialpsykologin. Ett viktigt inslag är att utifrån socialpsykologisk begreppsbildning undersöka och analysera individers och gruppers samspel och kommunikation i ett organisatoriskt sammanhang. Detta omfattar samspelet mellan personal, brukare och organisation samt socialpsykologiska aspekter på organisationer i förändring. Centrala socialpsykologiska begrepp och processer som behandlas är exempelvis identitetsbildning, yrkessocialisation, kommunikation och samtal samt makt.

Vetenskaplig metod II, 7,5 hp
- Forskningsprocessens logik vid kvalitativa metodansatser
- Datainsamlingstekniker
- Deskriptiv respektive teorigenererande kvalitativ analys
- Presentation av resultat
- Kvalitetskriterier.

Uppsats, 15 hp
Den studerande ska författa ett arbete och därvid utgå från vetenskaplig teoribildning och forskning samt välja modeller, tekniker och metoder. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodiska och dispositionsmässiga krav som ställs på fördjupningsnivå. Uppsatsen bör innehålla en kritisk reflektion över det egna arbetet samt följa de formalia som handledare och examinator anvisar.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar och läsa litteratur ska den studerande delta i grupparbeten och, enskilt eller i grupp, genomföra förelagda seminarieuppgifter samt skriva uppsats-PM. Den studerande ska, enskilt eller tillsammans med annan studerande, utifrån vetenskaplig teoribildning och forskning och med eget val av modeller, tekniker och metoder författa ett självständigt arbete.
Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och upplägg av de olika delkurserna. Examination sker fortlöpande via försvar och opposition av grupparbeten och förelagda uppgifter samt uppsats-PM vid obligatoriska seminarier. Den studerande ska vidare försvara sitt självständiga arbete, genomföra opposition på annat arbete samt aktivt delta i planerad uppsatsverksamhet.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 1 och genomgången Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 2 med minst 15 p (22,5 hp) godkända vari ska ingå metodkurs 5 p (7,5 hp) och projekt 5 p (7,5 hp). (motsv)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 3, fördjupningskurs
Management of Health and Welfare Organization 3
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 724G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     HSA   SA