Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA
Ämnesområde
  Kurskod   724G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva en egen vald organisations kontext och dess inre strukturer och processer,
- formulera en utvecklingsplan för eget ledarskap i relation till vald organisation,
- tillämpa grundläggande kunskaper inom kvalitets- och ekonomistyrning,
- redogöra för forskningsprocessens grundläggande principer,
- designa mindre studier med utgångspunkt från såväl kvantitativa som kvalitativa frågeställningar,
- genomföra en mindre projekt.
Kursinnehåll
Organisationsteoretiska perspektiv, 7,5 hp
Kursen behandlar modeller för omvärldsanalys och analys av organisationers strukturer och processer. Utifrån olika teoretiska perspektiv granskas befintliga organisationer. Ledarskapsteorier och modeller för utveckling av ledarskap behandlas. Samspelet mellan ledarskap och organisationens situation diskuteras.

Kvalitets- och ekonomistyrning i vård och omsorg, 7,5 hp
Grundläggande begrepp inom kvalitetsutveckling och kvalitetsstyrning behandlas. I kursen behandlas också ekonomisystemets funktion och principer, produktivitet, effektivitet, mätmetoder samt olika budgetsystem och system för budgetuppföljning.

Vetenskaplig metod I, 7,5 hp
I kursen behandlas urvalsmetodik, statistiska grundbegrepp, deskriptiv statistik, presentation av resultat och kvalitetskriterier, samt forskningsprocessens logik vid kvantitativa metodansatser.

Projekt, 7,5 hp
Utarbetande av projektplan som innehåller litteraturöversikt och problemformulering följs av problemprecisering och konstruktion av instrument för insamling av data. Efter datainsamlingen genomförs bearbetning, analys och sammanställning av data som redovisas skriftligt i en rapport.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar och läsa litteratur ska den studerande delta i grupparbeten och, enskilt eller i grupp, genomföra förelagda seminarieuppgifter samt genomföra ett mindre projektarbete. Den studerande ska även granska övriga kursdeltagares grupparbeten, seminarieuppgifter och projektarbeten.
Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika delkurserna. Examination sker fortlöpande antingen via salstentamen, hemtentamen eller via försvar och opposition av grupparbeten och förelagda uppgifter vid obligatoriska seminarier. Även projektarbetet försvaras vid obligatoriskt seminarium samtidigt som opposition sker på annat projektarbete. Vissa kursmoment innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 1 med minst 15 p (22,5 hp) godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 2, fortsättningskurs
Management of Health and Welfare Organization 2
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 724G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HSA   SA