Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA
Ämnesområde
  Kurskod   724G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- identifiera aktuella samhällsproblem inom hälso- och välfärdsområdet,
- redogöra muntligt och skriftlig för grundläggande organsations- och ledarskapsteori,
- tillämpa grundläggande hälsoekonomisk teoribildning,
- tillämpa grundläggande organisations- och beteendevetenskaplig teori i urvals- och rekryteringsprocesser.
Kursinnehåll
Aktuella samhällsproblem och olika välfärdspolitiska perspektiv/system,
7,5 hp
I kursen behandlas aktuella samhällsproblem inom hälso- och välfärdsområdet. Problemen analyseras med utgångspunkt från olika välfärdspolitiska perspektiv/system med särskilt fokus på lednings- och organisationsfrågor.

Ledning och organisering av hälso- och välfärdssystem I, 7,5 hp
Kursen behandlar grundläggande organisationsteori och dess utveckling och tillämpningar inom hälso- och välfärdssystem. Arbetslivets historiska utveckling med betoning på den psykosociala arbetsmiljön avhandlas. Särskilt betonas ledningsproblematik och utveckling av ledningsmodeller.

Hälsoekonomi, 7,5 hp
Kursen innehåller grundläggande hälsoekonomisk teoribildning och centrala begrepp. Vidare behandlas kostnadseffektiv resursallokering i hälso- och sjukvården, efterfrågan på hälso- och sjukvård, utbud/produktion av hälso- och sjukvård, hälsoekonomiska utvärderingsmetoder samt kritisk granskning av hälsoekonomiska utvärderingar.

Personal- och kompetensförsörjning, 7,5 hp
Strategier för personal- och kompetensförsörjning med ett beteendevetenskapligt perspektiv behandlas. Här betonas särskilt relationen mellan verksamhetens omvärld och dess uppgift vid bedömning och urval av personal.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar och läsa litteratur ska den studerande delta i grupparbeten och, enskilt eller i grupp, genomföra förelagda seminarieuppgifter samt granska kurskamraters grupparbeten och seminarieuppgifter.
Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och upplägg av de olika delkurserna. Examination sker fortlöpande antingen via salstentamen, hemtentamen eller via försvar och opposition av grupparbeten och förelagda uppgifter vid obligatoriska seminarier. Vissa kursmoment innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 1, grundkurs
Management of Health and Welfare Organization 1
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 724G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     HSA   SA