Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 4, avancerad nivå, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA
Ämnesområde
  Kurskod   724A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- genomföra en födjupad organisationsteoretiskt förankrad analys,
- kritiskt granska hälso- och välfärdsorganisationer utifrån olika organisationsteoretiska och ledarskapsteoretiska aspekter,
- redogöra för, analysera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom hälso- och välfärdsområdet,
- bedöma skillnader mellan utvärderingsstudier och forskning,
- visa förmågan att på ett självständigt sätt studera och utföra en vetenskaplig studie,
- skriftligt och muntligt kommunicera den vetenskapliga grunden för sin analys och sina slutsatser.
Kursinnehåll
Ledning och organisering av hälso- och välfärdssystem II, 7,5 hp
I kursen fördjupas kunskapen om modeller för organisationsteoretisk analys och strategier för utveckling och förändring. Särskilt betonas ledarrollen i förändring och utveckling av organisationer.

Vetenskaplig metod III, 7,5 hp
- Kritisk granskning och analys av vetenskapliga arbeten.
- Utvärdering och forskning - skillnader och likheter.
- Kunskapsideal och kunskapsintressen.
- Kritisk reflektion över eget uppsatsarbete.

Uppsats, 15 hp
Den studerande ska författa ett arbete och därvid utgå från vetenskaplig teoribildning och forskning samt välja modeller, tekniker och metoder. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodiska och dispositionsmässiga krav som ställs på avancerad nivå. Den personliga kritiska reflektionen sätts i centrum och arbetet ska följa de formalia som handledare och examinator anvisar.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom att delta i föreläsningar och läsa litteratur ska den studerande delta i grupparbeten och, enskilt eller i grupp, genomföra förelagda seminarieuppgifter samt skriva uppsats-PM. Den studerande ska utifrån vetenskaplig teoribildning och forskning och med eget val av modeller, tekniker och metoder författa ett självständigt arbete.
Examination
Examinationsformen varierar beroende på innehåll och uppläggning av de olika delkurserna. Examination sker fortlöpande via försvar och opposition av grupparbeten och förelagda uppgifter samt uppsats-PM vid obligatoriska seminarier. Den studerande ska vidare försvara sitt självständiga arbete, genomföra opposition på annat arbete samt aktivt delta i planerad uppsatsverksamhet.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 1 och 2 samt genomgången Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 3 med minst 15 p (22,5 hp) godkända vari ska ingå metodkurs 5 p (7,5 hp) och uppsats 10 p (15 hp) (motsv.)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer 4, avancerad nivå
Management of Health and Welfare Organization 4
 
Kursansvarig är: IBL - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 724A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Hälso- och sjukvårdsadministration - HSA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     HSA   SA