Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 3 - Redovisning, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G85
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uppvisa fördjupade kunskaper avseende företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning,
- tillämpa den inhämtade kunskapen på aktuella frågor inom redovisningsområdet,
- kritiskt analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser,
- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom redovisning,
- kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete inom redovisning.
Kursinnehåll
Kursen består av tre delar. Första delen, Koncernredovisning, 7.5 hp,omfattar utformningen av årsredovisningen i olika företagsformer, från enskilda bolag till koncerner. I anslutning till detta behandlas de externa krav i form av lagar, rekommendationer, anvisningar samt god redovisningssed som styr årsredovisningen. I denna del belyses också problem och metoder i anslutning till internationella transaktioner.

Den andra delen Redovisningsteori, 7.5 hp, tar sin utgångspunkt i hur lika teoretiska synsätt samt legala och kontextuella förhållanden påverkar redovisningens och företagsbeskattningens reglering och utformning, framför allt nationellt men även internationellt. Kursen behandlar mät-, värderings- och rapporteringsfrågor i enskilda företag, organisationer och koncerner, såväl privaträttsliga som offentliga.

Sista delen består av ett kandidatuppsatsarbete, 15 hp som omfattar dels ett självständigt läsmoment, dels ett uppsatsarbete. Inriktningen på läsmomentet kommer att anpassas efter inriktningen av uppsatsen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar samt i sista delkursen av uppsatshandledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen eller delar av kursen kan komma att ges på engelska.
Examination
Examinationen av de två första delkurserna sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former. Uppsatsen framläggs och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgånget 60 hp företagsekonomi varav 52,5 hp godkända inklusive en godkänd samhällsvetenskaplig metodkurs om 7,5 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 3 - Redovisning
Business Administration 3 - Financial Accounting
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 723G85      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     FÖA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-06-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.