Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 3 - Marknadsföring, 30hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G83
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning,
- tillämpa förvärvade kunskaper på aktuella problem inom området marknadsföring,
- kritiskt analysera ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser,
- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom marknadsföring,
- kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete inom marknadsföring.
Kursinnehåll
Kursen består av tre delar. Första delen, Marketing and Consumer Behaviour 7,5 hp, introducerar den studerande till marknadsföring och konsumentbeteende. Centralt i kursen är de processer och aktiviteter som konsumenter engagerar sig i när de agerar på dagens marknader. Kärnan i studier av konsumentbeteende handlar om hur samhället påverkas av marknadsförares agerande, samt förståelse för den roll som konsumenter, konsumtionskultur och konsumism spelar i dagens värld.

Den andra delen, Service Management and Marketing 7,5 hp, introducerar den studerande till tjänstemarknadsföring. Fokus i kursen handlar om hur företag kan skapa värde tillsammans med sina kunder i syfte att tillhandahålla unika kundupplevelser. Dessutom omfattar kursen ämnen som ny tjänsteutveckling, tjänstekvalitet, tjänstegarantier och användande av olika marknadskanaler. Kärnan i tjänster är samspelet mellan kunder, anställda och omgivningen samt de olika roller som både kunder och anställda kan anta.

Den sista delen av kursen består av att förbereda och genomföra en kandidatuppsats, 15 hp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar samt i sista delkursen, av uppsatshandledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen ges på engelska.
Examination
Examinationen av de två första delkurserna sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former. Uppsatsen framläggs och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgånget 60 hp företagsekonomi varav 52,5 hp godkända inklusive en godkänd samhällsvetenskaplig metodkurs om 7,5 hp eller motsvarande. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B / Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 3 - Marknadsföring
Business Administration 3 - Marketing Management
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 723G83      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-06-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.