Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Enterprise Systems, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G80
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- förklara begreppet affärssystem
- beskriva, bedöma och reflektera över affärssystems struktur och användning, och samspelet mellan affärssystem och organisation
- bedöma utmaningar och möjligheter i att välja, införa och använda affärssystem
- söka reda på och tolka akademiska artiklar med bäring på affärssystemanvändning
- muntligt och skriftligt presentera egna analyser och konstruktivt diskutera andras.
Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge en förståelse av och metoder för affärssystemval, -införande och –användning. Det huvudsakliga perspektivet är det anskaffande och användande företagets, snarare än affärssystemleverantörers.
Affärssystem är integrerade informationssystempaket, som syftar till att täcka alla operativa och direktiva informationsbehov i en organisation. Kursen Affärssystem tar sin utgångspunkt i affärssystems användning och nytta ur olika funktioners perspektiv, som försäljning, marknadsföring, produktion, redovisning och företagsledning. Såväl operativ (transaktionsorienterad) som direktiv (lednings-) användning behandlas.
Affärssystemprojekt är omfattande satsningar. Därför behandlas även affärssystem ur ett livscykelperspektiv, från utvärdering och val, anpassning och införande, via användning och vidareutveckling, till avveckling.
Vidare ges en överblick över aktörer och affärsmodeller på affärssystemmarknaden.
Kursen består av föreläsningar, litteraturstudier, grupparbete, laborationer och seminarier. Deltagarna skriver också reflektionsrapporter över kurslitteraturen.
Det huvudsakliga kursinnehållet är:
- affärssystems användning och användbarhet ur olika användargruppers perspektiv, som försäljning, marknadsföring, produktion, redovisning och företagsledning
- operativ (transaktionsorienterad) och direktiv (lednings-) användning
- affärssystemprojekt: val, införande och vidareutveckling för förbättrad användning
- affärssystem ur organisatoriska och systemperspektiv
- affärssystemmarknaden: aktörer och affärsmodeller.
Undervisning/Arbetsformer
Kuren börjar med föreläsningar och seminarier, samt diskussion av projekt utförda i arbetsgrupper. Ett skriftligt prov på kurslitteraturen äger rum under första halvan av kursen. I den andra halvan flyttas fokus till diskussion av fall – andras och de projektgrupperna studerar. Kursen bygger på aktivt deltagande.Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Kursen examineras genom litteraturprov, grupprojekt och aktivt deltagande i seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs två års högskolestudier (120 hp) på grundläggande nivå, varav minst 60 hp inom Företagsekonomi eller motsvarande.

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Enterprise Systems
Enterprise Systems
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 723G80      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.