Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Managing Organizational Change, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G77
Mål
Efter avslutad kurs ska den studenten kunna
- redogöra för principer för hantering av organisatoriska förändringsprocesser
- redogöra för specifika teoretiska ansatser för förståelsen av organisatorisk förändring
- diskutera införandet av ny teknik och hur detta relaterar till organisatorisk förändring
- analysera olika trender i organisatorisk förändring och utveckling och kunna visa hur dessa kommer till uttryck i olika affärssammanhang
- genom tillämpning i fall, simuleringar etc, visa sina kunskaper om organisatoriska förändringsprocesser
Kursinnehåll
Genom föreläsningar och projekt presenteras:
- Olika perspektiv på organisatorisk förändring
- Olika tekniker och modeller för organisatorisk förändring
- Kritiska aspekter när nya strukturer och tekniker introduceras i organisationer

Under kurser presenteras och diskuteras också olika teoretiska bakgrunder,
bl a hur Contingencyteori, internationalisering, företagskultur och nätverk
kan spela en roll för att förklara egenheter och svårigheter med att hantera
organisatoriska förändringar.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Studenterna
kommer att arbeta i team både för förberedelse och presentation av
gruppdiskussioner. Därutöver bedrivs självstudier.
Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Examination sker genom studentens aktiva deltagande, både när det gäller
skriftliga fallstudierapporter och diskussion under seminarier samt genom en
individuell skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i
företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska
motsvarande Engelska B / Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Managing Organizational Change
Managing Organizational Change
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 723G77      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     FÖA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.