Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Strategy and International Management, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi - FE1
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G75
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- utveckla och redogöra för viktiga managementfrågor inom strategi och internationell ledning, från såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen börjar med genomgång av processen för globalisering och är strukturerad i två delar: en teoretisk del och en tillämpad del med fallstudier. Den teoretiska delen omfattar flera viktiga managementfrågor: fusioner och förvärv, global verksamhet, global innovation, tvärkulturell management och framväxande marknader. Den praktiska delen täcker omfattande fallstudier som täcker svenska och utländska multinationella företags internationaliseringsutmaningar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.
Därutöver förväntas studenterna utöva självstudier.
Examination
Examinationen sker genom skriftlig tentamen och genom inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i
företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska
motsvarande Engelska B / Engelska 6: internationellt erkänt test, t.ex.
TOEFL (min poäng: papper 575 + TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90 +
TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget
band under 5,5), eller ekvivalent. Undantag från svenska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Strategy and International Management
Strategy and International Management
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 723G75      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     FE1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-04-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.