Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Project Management, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G73
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för och kritiskt granska området projektledning
- diskutera centrala ämnen och problem inom området projektledning och projektorganisation
- analysera olika typer av projekt och projektmiljöer
- analysera olika ledningslogiker inom projektledning
- utvärdera ett projekt och projektledningens praktik.
Kursinnehåll
Kursen ger en bred introduktion till området projektledning samt projektorganisation och fokuserar på analys av problem och utmaningar inom projektledning. Kursen omfattar ämnen såsom:
- Definition och grunder i projektledning
- Olika logiker för ledning och organisering av projekt
- Innovation och osäkerhetsaspekter i projekt
- Komplexitetsaspekter i projekt
- Intressentaspekter i projekt
- Kunskapshantering och lärandeaspekter i projekt
- case-seminarier
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Kursens examineras genom aktivt deltagande, såväl när det gäller skriftliga fallstudierapporter som seminariediskussioner. I slutet av kursen ges även en skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B / Engelska 6: internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (min poäng: papper 575 + TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90 + TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget band under 5,5), eller ekvivalent. Undantag från svenska B
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Project Management
Project Management
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 723G73      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     FÖA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.