Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Management Control, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G71
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva ekonomistyrningens roll i organisationer
- använda olika teorier, modeller och begrepp som är fundamentala för styrning av organisationer
- analysera och diskutera begränsningar och tillkortakommanden hos traditionell ekonomistyrning
Kursinnehåll
Management control är en nyckelfunktion i organisationer. Management control är strukturen och processen varigenom en organisation försöker implementera sina strategiska mål. Syftet med ekonomistyrning är att uppnå en effektiv användning av resurser för att uppnå organisatorisk effektivitet. För en kommersiell organisation innebär detta att uppfylla krav på lönsamhet som fastställts av de finansiella marknaderna. Kursen ger en bred introduktion till området ekonomistyrning av organisationer och fokuserar på olika teorier, modeller och begrepp som kan användas av ledningen. Kursen täcker ett brett spektrum av ämnen som rör ekonomistyrningen, dess omgivning och processer. De ämnen som behandlas inkluderar modeller för styrning, organisering för finansiellt ansvar och befogenheter, resultatmätning, belöningssystem, kontroll i olika eventualiteter, Balanced Scorecard etc.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är baserad på casemetodik. Studenten erbjuds ett antal stödjande föreläsningar men fokus är på case-seminarierna. Utöver detta förväntas studenten bedriva självstudier av litteratur samt grupparbeta fram case-lösningar och -presentationer. Undervisningsspråket är engelska.
Examination
Examinationen genomförs genom case-seminarier och skriftlig tentamen, både individuellt och i grupp. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least two years (120 ECTS credits) of undergraduate studies, of which a
minimum of 60 ECTS credits in Business Administration (or equivalent).
Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6:
internationally recognised test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper-based
575 + TWE-score 4.5, and internet-based 90), IELTS, academic (minimum
score Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Exception
from Swedish B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Management Control
Management Control
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 723G71      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.