Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Service Management and Marketing, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G69
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
– Beskriva de mest centrala teoretiska koncepten, modeller och teorier
inom ledning och marknadsföring av tjänster
– Förstå rollen av tjänster för samhälle, företag och kunder
– Föreslå marknadsföringsåtgärder som ett företag kan genomföra för att
förbättra tjänstekvaliteten
– Analysera situationer i ett företag från ett
tjänstemarknadsföringsperspektiv, identifiera problem och mönster, föreslå
underbyggda lösningar och reflektera över resultatet av föreslagna lösningar
– Kritiskt analysera och integrera marknadsföringskunskap samt uttrycka den i tal och skrift.
Kursinnehåll
Under introduktionen av kursen diskuteras ledning och marknadsföring av
tjänster och dess roll för samhälle, företag och kunder. Kursinnehållet är
organiserat för att innehålla ett urval av perspektiv och aktuella
frågeställningar inom ledning och marknadsföring av tjänster.

Den första delen av kursen tar upp centrala modeller för ledning och
marknadsföring av tjänster. Denna del innehåller:
– Gap-modellen för tjänstekvalitet
– Servuktionsmodellen
– Tjänsters egenskaper (IHIP)
– Tjänstelogik

Den andra delen handlar om att förstå tjänstemötet och innehåller:
– Anställdas roll vid leverans av tjänst
– Kunders roll vid leverans av tjänst
– Tjänstekvalitet och kundtillfredsställelse
– Förväntningar och upplevelse av tjänster

Tredje delen handlar om hur företag arbetar med utveckling och
leverans av tjänster. Denna del innehåller:
– Tjänsteutveckling och innovation
– Tjänstefiering
– Servicescape
– Marknadsundersökningar
Ett återkommande tema i kursen är att förstå tjänstemötet och
'sanningens ögonblick'.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är organiserad genom en kombination av föreläsningar, seminarier
och grupparbete. Föreläsningarna ger perspektiv på kursens innehåll och
kommer inte att upprepa hela omfattningen av kurslitteraturen. Studenter
kan komma att förbereda och genomföra uppgifter till seminarier och
gruppuppgifter. Undervisningsspråk är engelska.
Examination
Kursen examineras genom grupparbete och individuell skriftlig examination. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två års universitetsstudier med minst 60 hp inom Företagsekonomi, eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Service Management and Marketing
Service Management and Marketing
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 723G69      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.