Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
International Business, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G65
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- beskriva den globala affärsmiljön i allmänhet och nationella och regionala affärsmiljön i synnerhet
- kommunicera tidigare och aktuell forskning till en bred publik
- hantera den dynamik som det innebär att arbeta i internationella projektgrupper
- kritiskt reflektera kring existerande möjligheter och argument, utveckla och kommunicera sina egna argument och åsikter
- summera existerande kunskap och kritiskt reflektera kring forskningsbidrag, för att utveckla förmåga att sammanfatta och använda
nyvunnen kunskap och skapa intressanta inblickar i internationell affärsmiljö
- genomföra en industri- eller marknadsanalys genom att undersöka ett
företags inträde på en internationell marknad och i den processen särskilt
tydliggöra marknadsförutsättningar och påverkansvariabler förknippade med utbyte över nationsgränser
- värdera kulturella aspekter av beslutsfattande och redogöra för betydelsen av kulturella dimensioner i termer av styrkor och svagheter relaterade till
kulturellt betingat beteende och dess konsekvenser i en internationell affärsmiljö.
Kursinnehåll
Denna kurs har som mål att förse studenterna med förmågor som de kan använda inom en internationell affärsmiljö.

Kursen består av två delar.
Första delen inkluderar en presentation av ramverk för internationellt företagande på makro, meso och mikronivå, d.v.s. de institutionella förutsättningarna och ekonomiska geografin för internationellt företagande. Fokus ligger på teorier om internationellt företagandes karaktär och varför det existerar, inkluderande internationaliseringsaspekter och internationell affärsmiljö. Målet är att skapa insikter i traditionella och dominerande teoretiska paradigm liksom i hur internationella affärer fungerar. Fokus omfattar också internationaliseringsprocesser, olika sätt för marknadsinträde,affärsstrategier och organisatoriska aspekter. Den första delen behandlar också andra analytiska frågor som är unika för internationella affärer.

Andra delen riktas mot användandet av teorier och kunskap. Fokus är på att utveckla förmåga att läsa, summera och reflektera kring existerande forskning inom internationellt företagande och förmåga att arbeta i team. Målet är att fördjupa diskussionen om kurslitteraturens perspektiv, teorier och modeller genom att erhålla specialiserad kunskap och förståelse av ett område ochkommunicera detta. Dessutom är fokus på användandet av teoretiska begrepp i en empirisk kontext.
Undervisning/Arbetsformer
Kursens mål uppfylls genom användandet av olika pedagogiska verktyg i form av
- föreläsningar
- seminarier
- individuella uppgifter
- gruppuppgifter
- projektarbete
- presentation, diskussion och utvärdering av uppgifter
- arbete med fall
Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Examinationen sker genom olika inlämningsuppgifter samt en individuell skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B / Engelska 6: internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (min poäng: papper 575 + TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90 + TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget band under 5,5), eller ekvivalent. Undantag från svenska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
International Business
International Business
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 723G65      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     FÖA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.