Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
HRM and Leadership, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G63
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för nyckelbegrepp, definitioner och centrala teman inom HRM
- redogöra för nyckelbegrepp och grundläggande modeller inom ledarskap
- diskutera och reflektera kring HRM och ledarskap i praktiken
- formulera texter där relevant litteratur och teorier tillämpas
och diskuteras på ett sätt som visar på förståelse för innehållet, såväl som
på förmåga att hantera och integrera vetenskapliga referenser på ett
korrekt och relevant sätt
- tillämpa relevant litteratur och teorier för att utveckla analysmodeller, som
syftar till att dra lärdomar av praktiska fall, samt fördjupa förståelsen av de
tillämpade teorierna
- utveckla, organisera och leda lärmoment
Kursinnehåll
Human Resource Management (HRM) och Ledarskap är två forsknings- och praktikområden som är nära kopplade till varandra, och som är av stor betydelse för studenters förmåga att lyckas väl i roller som chefer eller ledare. Kursens övergripande mål är att de studerande ska tillägna sig grundläggande kunskaper om HRM och ledarskap, genom en introduktion till centrala delar inom de två forskningsområdena samt genom praktisk tillämpning.

Huvudsakligt innehåll är klassiska såväl som nyare studier om HRM och
ledarskap samt analys av hur dessa dimensioner i en organisation relaterar till strategi såväl som operativ verksamhet. Studenterna kommer att introduceras till olika delar inom forskningen om HRM och ledarskap, samt ges möjlighet att träna på att tillämpa dem på olika sätt. Den ökade
kunskapen och erfarenheten från dessa områden ger studenterna större
möjligheter att medvetet och kompetent styra sin egen framtida prestation
och karriär samt att i rollen som chefer/ledare ta sitt ansvar för sina
underställdas prestationer och karriärer.

Kursen innehåller också delar som syftar till att träna studenter i analytiskt tänkande och akademiskt skrivande.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är designad för att involvera studenterna i olika typer av lärsituationer, där de får möta ett flertal lärare med olika pedagogiska metoder och forskningsinriktningar. Den studerande deltar i casearbeten, seminarium, föreläsningar och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk är engelska.
Examination
Examinationen sker genom ett antal olika examinerande moment under kursens gång
- Aktiviteter och casedagar
- Skriftligt arbete
- Skriftlig tentamina

Detaljerad information återfinns i studiehandboken.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i
företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska
motsvarande Engelska B / Engelska 6: internationellt erkänt test, t.ex.
TOEFL (min poäng: papper 575 + TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90 +
TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget
band under 5,5), eller ekvivalent. Undantag från svenska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
HRM and Leadership
HRM and Leadership
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 723G63      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2015-08-10