Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Marketing and Consumer Behaviour, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G61
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Beskriva några av de vanligaste teoretiska begreppen, modellerna och
teorierna inom ämnesområdet konsumentbeteende
- Relatera samtida konsumentbeteendetänkande - inklusive internetrelaterade frågor - till klassiska komponenter inom ämnesområdet
- Förstå konsumenterna på individnivå
- Förstå sociala, kulturella och andra kontextuella aspekter som berör konsumenterna
- Reflektera över "stimuli-responsmodellen" från en kritisk synvinkel
- Föreslå effektiva metoder för insamling av konsumentinformation för att stödja marknadsföringsbeslut
- Föreslå marknadsföringsåtgärder mot bakgrund av köpbeteendemodeller
Kursinnehåll
I kursens inledande del presenteras och diskuteras den historiska utvecklingen av olika teoretiska fält. Kursinnehållet sedan är organiserat för att inkludera ett urval av användbara perspektiv på marknadsföringsfrågor och konsumentbeteende. Dessa perspektiv är av tre slag:

Det första handlar om konsumenten och om konsumentens sammanhang. Detta perspektiv inkluderar aspekter såsom konsumenternas
- Behov, önskemål och begär
- Motivationen bakom upplevda behov, önskemål och begär
- Ekonomiska förmåga
- Personligheter, identiteter och livsstilar
- Attityder och värderingar
- Minnen
- Kultur, subkultur och geografiska sammanhang
- X faktorer som påverkar kunders tänkande och handlande

Det andra perspektivet handlar om processer relaterade till köpbeteende samt till användning av varor och tjänster. Detta perspektiv omfattar aspekter såsom konsumenternas
- Informationssökning och uppmärksamhet
- Utvärderingar av alternativ
- Inköpsbeslut (det gäller produkter och varumärken, köpa kanaler)
- Utvärderingar efter köp

Det tredje perspektivet är kopplingen mellan marknadsföring (från företagets synvinkel) och konsumenters beteende, inklusive
- Stimuli-responsmodellen
- Hantering av word-of-mouth fenomen
- Metoder för att samla in information om konsumenterna
- Den speciella frågan om promotion av innovativa varor och tjänster (”adoption, rejection, diffusion”)

Ett återkommande tema i kursen är att försöka att förstå varför konsumen-terna väljer att köpa vissa produkter.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen organiseras genom en kombination av föreläsningar, seminarier och grupparbeten kring verkliga fall. Föreläsningar syftar till att ge perspektiv på kursinnehållet, och studenterna bör inte förvänta sig att allt innehåll i kurslitteraturen upprepas i föreläsningarna. Studenterna kan behöva förbereda uppgifter och uppdrag för seminarier och lagarbete. Undervisningsspråket är engelska.
Examination
Kursen examineras genom grupparbeten, samt individuell skriftlig tenta-men i slutet av kursen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

At least two years (120 ECTS credits) of undergraduate studies, of which a
minimum of 60 ECTS credits in Business Administration (or equivalent).
Documented knowledge of English equivalent to Engelska B/Engelska 6:
internationally recognised test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper-based
575 + TWE-score 4.5, and internet-based 90), IELTS, academic (minimum
score Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent. Exception
from Swedish B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Marketing and Consumer Behaviour
Marketing and Consumer Behaviour
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 723G61      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.