Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Leadership and Culture, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G59
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för samspelet mellan ledarskap och kultur i en organisation
- beskriva och förklara specifika teoretiska perspektiv på begreppet ledarskap
- diskutera centrala frågor kring ledarskap i skandinaviskt
organiseringssammanhang
- analysera utvecklingstendenser kring ledarskap och kultur som visas i
olika organisatoriska kontexter
- tillämpa kunskapen om ledarskap och kultur i specifika situationer.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på frågor rörande begreppet kultur, både på nationell nivå
och på organisatorisk nivå, samt på teorier och metoder för att förstå
fenomenet ledarskap. Olika perspektiv på och dimensioner av kultur
introduceras för att skapa en förståelse för kulturella drivkrafter i
organisationer och nationer. Ledarstilar och beteende analyseras med hjälp
av både klassiska och moderna teorier. Samspelet mellan ledarskap och
kultur studeras inom olika internationella sammanhang och utifrån ett
skandinaviskt perspektiv. Aspekter som behandlas är även gruppdynamik
och gruppers effektivitet; motivation och engagemang; makt inom och
omkring organisationer; ledarskap och kultur i organisatorisk förändring.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Studenter
arbetar i grupper där de förbereder, diskuterar och presenterar olika
falluppgifter. Gruppaktivitet är en integrerad del av syftet med kursen och
bidrar praktiskt till en bättre förståelse av organisering och ledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska.
Examination
Kursen examineras genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i seminarier och workshops. Skriftliga och muntliga deluppgifter. En individuell skriftlig examination. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i
företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska
motsvarande Engelska B / Engelska 6: internationellt erkänt test, t.ex.
TOEFL (min poäng: papper 575 + TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90 +
TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget
band under 5,5), eller ekvivalent. Undantag från svenska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Leadership and Culture
Leadership and Culture
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 723G59      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     FÖA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-03-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.