Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Entrepreneurship and Business Development, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G57
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för den historiska utvecklingen av entreprenörskap
- redogöra för olika perspektiv och synsätt på entreprenörskap
- kritiskt granska olika teorier om entreprenörskap
- utveckla en idé till en affärsplan
- beskriva kritiska frågor kring entreprenörskap och i entreprenörskapsforskning, relativt andra teoretiska fält
- göra motiverade val när det gäller att utveckla plan och strategi för ett entreprenöriellt projekt i olika organisatoriska kontext
- identifiera inneboende problem i utvecklandet av ett nytt företag/en ny organisation
Kursinnehåll
Målet med kursen är att ge studenten bredare perspektiv på entreprenörer
och entreprenörskap, och på så vis fördjupa studentens förståelse för dessa fenomen, både empiriskt och teoretiskt. Studenterna lär sig perspektiv på entreprenörskap likväl som förutsättningar för entreprenörskap i olika organisatoriska kontext.

Kursinnehållet är baserat på tre moduler:
- Utvecklingen av entreprenörskapsfältet och olika angreppssätt för att förstå entreprenörskap.
- Entreprenörskap i privat sektor fokuserat och affärsplaner och marknadsanalyser diskuteras.
-Intraprenörskap och entreprenörskap i offentlig sektor och i civilsamhället fokuseras, liksom strategier för entreprenörer i dessa kontext.
Undervisning/Arbetsformer
Studenten lär sig genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och grupparbeten. Deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt. Studenten är ansvarig för sin egen lärprocess och föreläsningar ger perspektiv på kurslitteraturen. De ger därför en möjlighet för studenten att bättre förstå och strukturera kursinnehållet. Förberedelser inför seminarier krävs. I vissa fall sker detta i grupp, i vissa fall individuellt. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, uppgifter under kursen samt en skriftlig examination vid kursens slut. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B / Engelska 6: internationellt erkänt test, t.ex. TOEFL (min poäng: papper 575 + TWE-poäng 4,5 och internetbaserat 90 + TWE-poäng 20), IELTS, akademiskt (min poäng: totalt band 6,5 och inget band under 5,5), eller ekvivalent. Undantag från svenska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Entrepreneurship and Business Development
Entrepreneurship and Business Development
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 723G57      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     FÖA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-04-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.