Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sustainable Business - an environmental perspective, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi - FE1
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G51
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- identifiera, förklara och tillämpa centrala begrepp för ekologisk hållbarhet,
naturresursförvaltning och miljöproblem
- analysera samband mellan ekologisk hållbarhet och hållbar
affärsverksamhet ur ett ledningsperspektiv
- identifiera mönster och problem i skärningen näringsliv och hållbarhet,
utveckla rimliga förklaringar, föreslå möjliga lösningar och reflektera över
resultaten av vidtagna åtgärder
- kritiskt analysera och integrera kunskap genom läsning, diskussioner och
projektarbete samt uttrycka den i tal och skrift.
Kursinnehåll
Hållbar utveckling är ett växande problem för företag över hela världen.
Resursanvändning i produktionen och påverkan på ekologisk hållbarhet
utgör utmaningar, men också möjligheter, för privat företagande. För att
integrera tänkande kring effektiv resurshantering i företagets strategi och
inse potentialen i clean tech-lösningar, behöver chefer en grundläggande
kunskap om området naturresurser, ekologisk hållbarhet och hur dessa
korrelerar till gröna affärsmodeller, företagens varumärken och CSR-arbete.
I den här kursen kommer vi därför att använda det interdisciplinära
forsknings- och utbildningsområdet miljövetenskap som en språngbräda för
att utforska ekologiska utmaningar och möjligheter för privata företag.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är utformad för att uppmuntra ett aktivt deltagande och
studenterna deltar i olika former av interaktiva lärandesituationer. De pedagogiska formerna för detta är
- interaktiva litteraturseminarier, kompletterade med individuell läsning för
att lägga teoretisk grund, introducera studenterna till forskningsområdena,
och ge underlag för diskussion
- workshops där studenterna kommer att diskutera och tillämpa vad de lärt
sig under projektarbete, litteraturseminarier och föreläsningar, för att öva
sin förmåga att analysera situationer och presentera rimliga och relevanta
lösningar på ekologiska utmaningar för en hållbar affärsverksamhet
- textskrivande utifrån seminarier, föreläsningar och diskussioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: engelska
Examination
Kursen kommer att examineras genom ett antal övningar som är utspridda
under hela kursen.
- Projektarbete
- Aktivt deltagande i obligatoriska moment
- Individuell skriftlig examination
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Minst två år (120 hp) i grundutbildningen, varav minst 60 högskolepoäng i
företagsekonomi (eller motsvarande). Dokumenterade kunskaper i engelska
motsvarande Engelska B / Engelska 6. Undantag från svenska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sustainable Business - an environmental perspective
Sustainable Business – an environmental perspective
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-0115   Kurskod: 723G51      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     FE1   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.