Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Företagsekonomi 3 mot styrning, 30hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G47
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för och kritiskt granska företagsekonomiska modeller och företagsekonomisk teoribildning
- tillämpa förvärvade kunskaper på aktuella problem inom företagsekonomisk styrning
- använda språkbruk och teoretiska modeller som rör strategiska processer och styrningsrelaterade frågor inom moderna organisationer
- självständigt planera och genomföra ett vetenskapligt arbete inom företagsekonomisk styrning
- kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete inom företagsekonomisk styrning.
Kursinnehåll
Kursen består av tre delar. Första delen, Management Control 7,5 hp, ger en bred introduktion till ekonomistyrning och fokuserar på olika teorier, modeller och begrepp som kan användas av ledningen för en organisation för att uppnå organisatoriska mål. Den innehåller också en analys och diskussion av den traditionella ekonomistyrningens begränsningar och brister. Kursen täcker ett brett spektrum av ämnen relaterade till styrprocessen och ekonomistyrningens omgivning. De ämnen som behandlas omfattar modeller för styrning, organisering för finansiellt ansvarstagande, resultatmätning, incitamentssystem, styrning under osäkerhet, ABC-kalkylering, balanserat styrkort etc.
Den andra delen, Projektledning 7,5 hp, ger en introduktion till det växande området projektledning och analys av problem inom projektledning och projektbaserade företag, såsom hantering av enskilda projekt, riskhantering, samt styrning och organisering av projektbaserade företag. I kursen ingår att analysera olika projekt och projektmiljöer, för att kunna förstå och analysera olika typer av styrningslogiker som används i projektledning, samt förstå och analysera specifika kännetecken hos projektbaserade företag.
Den sista delen av kursen består av att förbereda och genomföra en kandidatuppsats, 15 hp.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarieövningar samt i sista delkursen av uppsatshandledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Kursen ges på engelska.
Examination
Examinationen av de två första delkurserna sker i form av tentamen i slutet av varje avsnitt eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former. Uppsatsen framläggs och försvaras vid ett seminarium. I examinationen ingår även opposition på annan uppsats samt aktivt deltagande i hela seminarieserien. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Företagsekonomi, grundkurs 30 hp, genomgången Företagsekonomi,
fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända samt en företagsekonomisk
metodkurs om 7 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Företagsekonomi 3 mot styrning
Business Administration 3 - Management Control
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 723G47      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-10-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.