Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Financial Markets and Financial Institutions. Risk Management, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G32
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för hur finansiella institutioner och marknader arbetar, vilken roll de spelar i ekonomin och varför de anses behöva speciella regleringar.
- redogöra för olika typer av risker som finansiella institutioner möter.
- identifiera, mäta och hantera risker i finansiella institutioner.
- utifrån ett historiskt perspektiv redogöra för hur finansiella systemkriser uppstår och vilka svårigheter som finns i att uppskatta risker.
- förklara hur regleringar av finansiella institutioner och marknader har konstruerats och förändrats över tiden som en följd av kriser och nya finansiella instrument.
- diskutera olika metoder för att hantera risker i det finansiella systemet och i enskilda institutioner.
Kursinnehåll
Kursen behandlar styrning av finansiella marknader och institutioner. Finansiella institutioner har en nyckelroll för att en ekonomi skall fungera väl. Eftersom kriser i dessa företag kan få stora konsekvenser på samhället i stort omges dessa företag och marknader med speciella regleringar. Trots speciella regleringar är finansiella kriser ett ofta återkommande fenomen i historien. Kursen tar upp grundläggande frågor som varför finansiella intermediärer existerar och varför de anses behöva särskilda regleringar i jämförelse med andra företag. Finansiell riskhantering är avgörande både för hur väl ekonomin i stort fungerar och för värdetillväxten i det enskilda finansiella företaget.
Riskhantering kräver att man först identifierar risker och sedan att har metoder att mäta risker, för att därefter besluta om hur dessa risker skall hanteras. De metoder som presenteras i kursen är inte bara relevanta för banker och andra finansiella intermediärer utan för alla former av finansiella institutioner, som till exempel finansavdelningen i ett större företag.
Kursen tar upp olika slags risker så som systemrisker, ränterisk, valutarisk, kredit- och likvidetsrisker. Metoder för att mäta och hantera dessa risker presenteras och används under kursens gång. I samband med detta diskuteras regleringar och hur de har uppkommit. Finansiella kriser, i form av bankkonkurser och att hela länder hamnar på obestånd är inget nytt utan ett fenomen som går igen i historien. Kursen innehåller därför en genomgång och analys av historiska kriser i syfte att kunna identifiera de faktorer som ökar riskerna för nationella och globala finansiella kriser, och i syfte att förstå hur man utformar ett optimalt regelverk för finansiella marknader.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innehåller i första hand föreläsningar men också seminarier och studentpresentationer. Eftersom kursen vänder sig till deltagare från olika länder förväntas deltagarna bidra med erfarenheter från finansiella kriser i deras egna länder. Undervisning, kommunikation, presentationer, samtal i klassrumet, examination osv. sker på engelska. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Det bör påpekas att kurser med inrikning mot finans alltid innehåller olika grader av kvantitativa moment. Även om kursen innehåller repetitiva moment av de grundläggande kvantitativa metoder som behövs är en viss förståelse för matematiska och statistiska metoder att rekommendera. Dock ligger inte förkunskapskraven för denna kurs högre än vad som krävs för att läsa företagsekonomi på intermediär nivå.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, obligatoriska seminarier och inlämningsuppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgångna grundkurser Företagsekonomi motsvarande 30 ECTS poäng.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Financial Markets and Financial Institutions. Risk Management
Financial Markets and Financial Institutions. Risk Management
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 723G32      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-12-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.