Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
The Global Challenge. Frameworks for International Human Resource Management, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Företagsekonomi
Ämnesområde Företagsekonomi - FE1
  Kurskod   723G31
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- identifiera, förklara och använda centrala koncept inom International Human Resource Management och relatera dem till internationaliseringsutmaningen lokal anpassning/global integration.
- analysera situationer i internationella organisationer från ett Human Resource Management-perspektiv, identifiera mönster och problem, utveckla rimliga förklaringar, föreslå och argumentera för möjliga lösningar, samt reflektera över resultaten av vidtagna åtgärder.
- kritiskt analysera och integrera den kunskap som inhämtats genom läsning, diskussioner och fall, samt uttrycka den i tal och skrift.
Kursinnehåll
Internationell expansion innebär inte bara nya utmaningar och möjligheter i hanteringen av traditionella materiella och immateriella tillgångar, utan också i hanteringen av mänskliga resurser. I de stora internationaliseringsutmaningarna – som till exempel samtidig lokal anpassning och global integration - är strategi, organisatoriska förmågor, och människor nära sammanflätade. I kursen kommer vi därför att använda international business litteratur som ett avstamp för att utforska de nya krav som ställs på HR-arbetet allteftersom ett företag utvecklas internationellt. Inom ramarna för lokal anpassning, global integration och samordning kommer vi att diskutera frågor som global talent management, globalt ledarskap, globala team, expatriering och interkulturell kompetens.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är utformad för att uppmuntra ett aktivt deltagande och studenterna kommer att vara engagerade i olika former av interaktivt lärande. De grundläggande inlärningspelarna är
- interaktiva litteraturseminarier, kompletterat med individuell läsning för att introducera studenterna till forskningsområdet, lägga en teoretisk grund och ge en bas för diskussion.
- caseseminarier där studenterna kommer att diskutera och tillämpa vad de lärt sig under litteraturseminarier och läsning för att öva sin förmåga att analysera situationer, och presentera rimliga och relevanta lösningar på IHRM problem.
- Rapportskrivande som bygger på seminarier, egen läsning, case och gruppdiskussioner.
Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Kursen kommer att examineras genom ett antal övningar som är utspridda under kursens gång.
- Förberedelse inför litteraturseminarier
- Caseanalys
- Aktivt deltagande
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst 120 hp, där 60 hp måste vara inom ett ämne relevant för kursen. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
The Global Challenge. Frameworks for International Human Resource Management
The Global Challenge. Frameworks for International Human Resource Management
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 723G31      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-12-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.