Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Redovisning - Normbildning och reglering, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   723G06
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva och förklara aktuell normgivning vad gäller lagstiftning, råd, anvisningar och rekommendationer från etablerade svenska och europeiska normgivare
- tillämpa aktuell normbildning genom att begreppsligt strukturera, analysera och lösa relevanta redovisningsproblem
- bokföringstekniskt hantera vad som följer av normbildningens tillämpning.
Kursinnehåll
Företagens redovisning påverkas och formas av olika typer av konventioner, lagstiftning och redovisningsprinciper. Denna normgivning och reglering är viktig eftersom externredovisningens syfte är att skapa ett användbart underlag för externa intressenters ekonomiska beslutsfattande. Informationen måste därför ge en rättvisande bild av företagets ekonomi och denna rättvisande bild måste kunna säkerställas som begriplig, relevant och tillförlitlig. Informationens användbarhet förutsätter också att man kan göra jämförelser mellan företag och externredovisningen måste därför vara i hög grad standardiserad och följa en internationellt accepterad normbildning och reglering.

Mot bakgrund av IAS:s föreställningsram, aktiebolagslagen, bokföringslagen och årsredovisningslagen domineras kursinnehållet av innehållet i aktuell normbildning och speciellt de råd, rekommendationer och anvisningar som behandlar följande områden:
- materiella anläggningstillgångar
- immateriella anläggningstillgångar
- biologiska tillgångar
- varulager
- nedskrivningar
- intäkter
- entreprenader
- statliga stöd
- lånekostnader
- utformingen av finansiella rapporter
- segmentsredovisning

Av särskilt intresse är att inom ramen för respektive område jämföra BFNAR (Bokföringsnämndens allmänna råd), RR (Redovisningsrådets rekommendationer) och IFRS (International Financial Reporting Standards).
Undervisning/Arbetsformer
Kursen har en problemorienterad uppläggning där seminarier och självstudietid fokuserar hanteringen av kursens diskussionsuppgifter. Kursen är primärt en läskurs där studenten ska öva upp förmågan att läsa den typ av text som finns i lagstiftning, anvisningar och rekommendationer.

Varje kursvecka har ett tema med diskussionsuppgifter. Arbetet med diskussionsuppgifterna sker gruppvis och avrapporteras i seminarieform. Varje vecka avslutas med individuell kontrollskrivning.
Examination
Deltagande i diskussionsseminarier och kontrollskrivningar är frivilligt och kursen avslutas med en individuell skriftlig tentamen. Det är dock möjligt att ersätta den avslutande tentamen med prestationerna vid de frivilliga kontrollskrivningarna.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Företagsekonomi, grundkurs med minst 22,5 hp godkända. Följande delkurser måste ingå: Organisation & beteende, Externredovisning, Kalkylering & budgetering samt Marknadsföring om vardera 7,5 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Redovisning - Normbildning och reglering
Accounting - Standardsetting and regulation
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU-2008/   Kurskod: 723G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     FÖA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-08-24 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.