Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Organisation och beteende, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   723G05
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskaper om grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller,
- använda kunskaper om hur organisationers verksamhet organiseras,
- självständigt identifiera, strukturera, analysera och kommunicera företagsekonomiska frågeställningar som är nödvändiga för fortsatta studier och/eller arbetsuppgifter,
- visa en kritisk och reflekterande attityd till vad som har lästs och upplevts under delkurserna.
Kursinnehåll
Delkursen är en introduktion till olika organisationsteoretiska perspektiv som har bidragit till att öka förståelsen av organiserad effektiv verksamhet. Vidare behandlas organisationsfenomen som grupprocesser och ledarskap. Avsikten är att ge grundläggande färdigheter i att analysera, förstå och dra slutsatser om verkligt organiserande.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen bedrivs på halvfart. Undervisning sker i form av föreläsningar, handledning och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av tentamen i slutet av kursen eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Ma C + Sh A
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Organisation och beteende
Organization Theory
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 979/06-41   Kurskod: 723G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     FÖA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-04-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.