Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Marknadsföring, 7,5hp
 
Kurskategori Kandidatprogrammet i systemvetenskap
Huvudområde Företagsekonomi - FÖA
Ämnesområde
  Kurskod   723G04
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda företagsekonomiska begrepp och modeller,
- redogöra för hur organisationers verksamhet marknadsförs,
- redogöra för hur ekonomisk verksamhet kan beskrivas och mätas,
- självständigt identifiera, strukturera, analysera och kommunicera företagsekonomiska frågeställningar som är nödvändiga för fortsatta studier och/eller arbetsuppgifter,
- demonstrera en kritisk och reflekterande attityd till ämnet.
Kursinnehåll
Kursen behandlar områden som marknadsstruktur, konkurrens, distributionsförhållanden samt köparbeteende. I kursen behandlas även marknadsundersökningar och marknadsplanering.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examination sker i form av tentamen i slutet av kursen eller i form av projektarbeten inom ramen för undervisningen eller i båda dessa former.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt Ma C + Sh A.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Marknadsföring
Marketing Management
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: 979/06-41   Kurskod: 723G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Företagsekonomi - FÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     FÖA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.