Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Organisationsteori, avancerad kurs, 7,5hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Business – FE1
Ämnesområde Business administration - FÖA
  Kurskod   722G99
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

See general information. At least two years of full-time undergraduate studies, one of which must be in a discipline relevant to the course.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Organisationsteori, avancerad kurs
Classics of Organization Theory, Advanced Course
 
Kursansvarig är: IEI - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
           
Dnr: LiU/2008/00111   Kurskod: 722G99      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Business – FE1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-12-20 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-11-19